logo ue, guvernul romaniei, FSE POSDRU, Instrumente Structurate, CNDIPT, Universitatea Politehnica

Practica pentru success

Vegra

Practica pentru succes Vegra

Activități

A1. Managementul proiectului

Cuprinde coordonarea activităţilor, managementul riscului, controlul calităţii rezultatelor proiectului, asigurarea utilizării eficiente a resurselor umane, materiale şi financiare, astfel încât să fie asigurat un raport optim cost-eficienţă între bugetul proiectului şi indicatorii asumaţi, respectiv între bugetul alocat fiecărei activităţi şi rezultatele previzionate atât în timpul derulării proiectului cât şi prin prisma sustenabilităţii, multiplicării rezultatelor dupa terminarea finanţării POSDRU.

Echipa de management asigură o comunicare eficientă între parteneri, coordonarea generală a proiectului; coordonarea financiară a proiectului; realizarea achizițiilor aferente proiectului cu respectarea legislaţiei în vigoare.

A2. Informare si publicitate

Se derulează dupa o strategie elaborată conform cerinţelor FSE şi POSDRU, asigurându-se continuu vizibilitatea proiectului, accesul mass media şi a tuturor celor interesaţi la rezultatele proiectului prin organizarea de conferinţe de presă, emiterea de comunicate de presă şi materiale publicitare cu scop informativ, actualizarea permanentă a site-ului dedicat proiectului şi achiziţia de servicii de publicitate online.

A.3. Selectia grupului ţintă

În cadrul programului vor fi înscrişi 400 de studenţi care vor beneficia de consiliere şi orientare profesională. Dintre aceştia, 100 de studenţi vor beneficia de stagii de practică.

În acest sens, se organizează o campanie de informare în vederea selecţiei care asigură informarea studenţilor asupra obiectivelor activităţilor si rezultatelor proiectului, precum şi a posibilităţii de implicare în proiect şi constă în postarea de afişe, distribuirea de materiale informative şi întâlniri între experţii proiectului şi studenţi.

Procesul de selecţie se desfăşoară după o procedură care stabileşte clar criteriile, urmărind respectarea egalităţii de şanse. Selecţia pentru înscrierea în grupul ţintă are la bază interesul manifestat de studenţi. În selecţia pentru stagiile de practică se ţine cont de recomandările cadrelor didactice şi ale experţilor în consiliere.

A.4. Consiliere şi orientare profesională

Fiecare student din grupul ţintă participă la o sesiune de consiliere în grup şi la o şedinta de consiliere individuală, personalizată. Consilierea va continua online pe toată perioada proiectului, prin intermediul site-ului. Dintre cei 400 de studenţi consiliaţi, cel puţin 280 îşi vor continua studiile sau vor obţine un loc de muncă.

4.1. În primele două luni de desfăşurare a proiectului POSDRU se elaborează designul sesiunilor şi materialele suport pentru consiliere. Sesiunile includ informare, formare şi feedback. Tema principală: strategii de cautare a unui job - portofoliul de angajare, respectiv:

a) CV–ul - punerea în valoare din punct de vedere al experienţei relevante pentru job şi competenţe transferabile; b) Scrisoarea de intenţie – sintetică şi relevanţă faţă de oferta/profilul angajatorului; c) Construirea unui plan de dezvoltare profesională - stabilirea obiectivelor de carieră; d) Interviul de angajare – atitudinea care face diferenţa dintre doi candidaţi cu aceeaşi performanţă academică.

Va fi purtat un dialog interactiv cu studenţii despre procesul de muncă, lucrul în echipă, raporturile de muncă, studiu de caz privind o activitate economică (ex. obiectul de activitate, poziţie pe piaţă, număr de angajaţi, cifra de afaceri, avantajele unui post în firmă etc.).

4.2. Consilierea şi orientarea profesională personalizată are doua componente: a) aplicarea de chestionare psihologice de personalitate, motivaţie şi orientare vocaţională şi profesională; b) discuţia liberă, centrată pe student – importanţa autocunoaşterii, definirea scopurilor în carieră, evaluarea trăsăturilor psihocomportamentale raportat la procesul de angajare, analiza rezultatelor testelor.

Se creează un profil de personalitate pentru fiecare student cu detalii despre predispoziția pentru o profesie/ domeniu de activitate.

4.3. Consiliere online. O sectiune a site-ului va fi dedicată resurselor educaţionale (materiale suport, studii de caz, bibliografie suplimentară, aplicaţii etc.) şi dialogului. Studenţii vor putea să adreseze întrebări, să obţină feedbackul experţilor pe documente specific portofoliului de angajare şi să împărtăşească experienţe de angajare, primind suportul experţilor pentru depaşirea dificultăţilor întâmpinate.

4.4. Realizarea şi diseminarea de studii, analize. Se realizează rapoarte generate de activităţile de consiliere şi orientare profesională, studii care agregă opiniile studenţilor şi ale angajatorilor informaţi despre proiect.

Studiile vor fi: a) „Analiza cerinţelor angajatorilor în raport cu competenţele absolvenţilor de învăţământ superior tehnic”. b) „Studiu asupra inserţiei socio-profesionale pe piaţa muncii pentru absolvenţii de învăţământ tehnic”.

Aşteptările şi opiniile studenţilor referitoare la operaţionalizarea conceptului de performanţă academică, la stilul de predare şi de evaluare ale cadrului didactic constituie repere semnificative pentru structurarea analizei programelor de studiu din învăţământul superior tehnic. De asemenea, va fi realizat un raport/analiză a datelor obţinute în urma consilierii şi orientării profesionale.

Rapoartele, analizele şi studiile vor fi postate pe site-ul proiectului, distribuite agenţilor economici, universităţilor, factorilor de decizie din Ministerul Educaţiei Naţionale, mass-media, studenţilor, în format electronic sau pe suport digital.

A5. Realizarea de parteneriate

Pe tot parcursul proiectului, se distribuie angajatorilor din domeniile de referinţă ale studenţilor materiale informative, însoţite de invitaţia de implicare în proiect. Se semnează acorduri de colaborare cu entităţile interesate, care vor viza asigurarea condiţiilor de lucru şi a tutorilor pentru stagiile de practică, în timpul proiectului, dar mai ales dupa finalizarea finanţării (sustenabilitate). Se realizează cel putin 10 parteneriate, în acest sens.

A6. Stagii de practică

Materialele suport (descrierea competenţelor profesionale, etapele stagiilor de practică, caietele de practică, fişele de evaluare etc.) se elaborează de către iniţiatorul acestui proiect POSDRU, şi anume Universitatea Politehnica Bucureşti. In cadrul acestui set de materiale, partenerul – Vegra Info SRL va elabora un îndrumar de proiectare computerizată, personalizat pentru nevoile de instruire ale grupului ţintă, ce va defini aplicatiile software cu care vor lucra studenţii.

UPB şi Vegra Info vor asigura încheierea convenţiilor de practică. 100 de studenţi vor beneficia de stagii de practică de trei luni. Toţi studenţii selectaţi pentru aceste stagii vor lua parte la diverse procese de producţie sub îndrumarea tutorilor Verga Info. Astfel, studenţii vor deprinde abilităţi pentru realizarea de modele parametrizate de componente şi ansambluri şi vor parcurge tot procesul de producţie - de la proiectare la produsul finit, conform caietului de practică.

Se vor asigura subvenţii pe perioada stagiilor de practică şi premii pentru studenţii cu rezultate deosebite. Se va respecta întocmai Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3955/2008 privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare, reglementările de practică specifice Universităţii Politehnica Bucuresti, legislaţia privind protecţia muncii.

Evaluarea studenţilor se face permanent în timpul stagiului. pe baza unui fişe de observatţie. Vor fi evaluate nivelul de dobândire a competenţelor profesionale şi integrarea practicantului în activitatea firmei (disciplină, punctualitate, responsabilitate etc.). La final stagiului, tutorele va elabora un raport (pe baza fişelor de observaţie) care va sta la baza notării studentului de către cadrul didactic supervizor.

Biblioteca