logo ue, guvernul romaniei, FSE POSDRU, Instrumente Structurate, CNDIPT, Universitatea Politehnica

Practica pentru success

Vegra

Practica pentru succes Vegra

COMUNICAT DE PRESĂ: Închidere de proiect POSDRU 136010

26/10/2015

În luna noiembrie 2015 se încheie activităţile din cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/136010 'Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!'.

În luna noiembrie 2015 se încheie activităţile din cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/136010 „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”, derulat de Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti în parteneriat cu societatea SC Vegra Info SRL. Proiectul s-a derulat pe o durată de 18 luni şi a fost co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Unul din principalele obiective definite în cadrul proiectului a urmărit consilierea şi orientarea profesională a studenţilor înscrişi în grupul ţintă, în vederea pregătirii acestora pentru inserţia pe piaţa muncii şi construirea unei cariere de succes. Studenţii au participat la sesiuni de consiliere şi orientare profesională individuale şi de grup care au avut obiective multiple: pregătirea portofoliului de angajare, conştientizarea asupra drepturilor şi obligaţiilor ce le vor reveni în calitate de angajaţi, o mai bună cunoaştere de sine (ca urmarea a interpretării rezultatelor obţinute la o serie de chestionare de personalitate care au fost aplicate).

Un alt obiectiv al proiectului a vizat corelarea abilităţilor şi competenţelor dobândite în cadrul formării academice cu cerinţele şi aşteptările angajatorilor. S-a creat un parteneriat consolidat şcoală-angajatori, care şi-a propus permanentizarea colaborării dintre Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti şi o serie de parteneri din industria de profil, cu care s-au semnat acorduri de parteneriat. Prin intermediul acestora au fost facilitate, pentru o parte din studenţii înscrişi în grupul ţintă, stagii de practică cu durata de trei luni, derulate în vara anului 2014, respectiv 2015. Aceste parteneriate se doresc consolidate şi permanentizate, urmărindu-se astfel multiplicarea rezultatelor proiectului pe termen lung.

Creşterea relevanţei rezultatelor învăţării la locul de muncă a reprezentat un alt obiectiv fixat în cadrul proiectului, alături de facilitarea conştientizării studenţilor, universităţilor, agenţilor economici şi a societăţii în general în legătură cu importanţa stagiilor de practică desfăşurate în timpul facultăţii şi a serviciilor de consiliere profesională şi orientare în carieră.

Persoana de contact: Cristian-Vasile DOICIN, Manager de proiect

*Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

*Tel. +40 74 5998099 / Fax +40 21 3107753

*E-mail : cristian.doicin@cont-edu.pub.ro

Proiectează-ţi cariera! - ID 24

Proiectul „Proiectează-ţi cariera” este derulat de Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti începând cu luna mai 2014, în parteneriat cu Universitatea OVIDIUS din Constanţa şi cu Universitatea DUNĂREA DE JOS din Galaţi.

Universitatea OVIDIUS din Constanţa este o instituţie de învăţământ profund angajată în procesul de integrare a învăţământului superior românesc în spaţiul european, dedicându-se formării şi dezvoltării de absolvenţi competitivi pe piaţa muncii, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Universitatea desfăşoară multiple activităţi de cerectare ştiinţifică, proiecte practice şi activităţi educative în care sunt implicaţi studenţii cu rezultate notabile. Colocviile şi sesiunile de comunicări desfăşurate periodic în cadrul universităţii reunesc cadre didactice, cercetători, reprezentanţi ai comunităţii locale şi de întreprinzători, oameni de afaceri. Tematica abordată acoperă vasta arie a ştiinţelor inginereşti şi se referă la subiecte de actualitate ce prezintă tehnologii şi activităţi desfăşurate de agenţi economici, dar şi proiecte ale studenţilor ce vizează ulterioara lor integrare profesională.

Universitatea OVIDIUS din Constanţa îşi declară o triplă misiune, organizată în jurul a trei axe principale: cercetarea ştiinţifică (activităţi de cercetare ştiinţifică propriu-zisă, dezvoltare tehnologică, proiectare, consultanţă, expertiză, servicii), activitatea didactică (pregătirea de specialişti de înaltă ţinută în cadrul tuturor formelor de învăţământ universitar şi postuniversitar pe care le deţine), aspecte civice şi culturale (organizarea de activităţi culturale, artistice şi sportive în cadrul universităţii).

Universitatea DUNĂREA DE JOS din Galaţi este al doilea partener al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti în cadrul proiectului „Proiectează-ţi cariera”. Reuşind să formeze şi să coaguleze în regiunea de sud-est o importantă comunitate academică a României, Universitatea DUNĂREA DE JOS a devenit un centru al progreselor tehnice, ştiinţifice, culturale şi sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu şi lung. Prin pregătirea ştiinţifică şi experienţa profesională a membrilor comunităţii sale, Universitatea DUNĂREA DE JOS deţine competenţe consistente în scopul pregătirii de specialişti în diverse domenii tehnice.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea trecerii de la statutul de student la cel de angajat. Grupul ţintă este format din 360 de studenţi provenind din cele două universităţi partenere. Obiectivul general al proiectului se doreşte a fi realizat prin două tipuri de activităţi: consiliere profesională, pe de o parte, pregătire practică, pe de altă parte. Patru obiective specifice au fost definite cu plecare de la obiectivul general: (1) consilierea profesională a 360 de studenţi, în scopul maximizării potenţialului personal şi pregătirea pentru alegerea unui loc de muncă în conformitate cu propriile aspiraţii şi cu nivelul de pregătire academică; (2) corelarea abilităţilor şi competenţelor tinerilor absolvenţi cu nevoile şi aşteptările angajatorilor; (3) realizarea unui parteneriat şcoală-angajator, ce are ca scop permanentizarea legăturii dintre universităţi şi angajatori; (4) creşterea relevanţei rezultatelor învăţării la locul de muncă şi conştientizarea importanţei semnificative care revine practicii şi consilierii vocaţionale în procesul de integrare profesională şi de construire a unei cariere de succes.

Studenţii din grupul ţintă sunt recrutaţi în urma unei campanii de informare, selecţia având la bază interesul manifestat de studenţi faţă de activităţile proiectului şi implicit faţă de propria reuşită în domeniul profesional. Pentru încurajarea şi stimularea studenţilor sunt oferite premii, în măsură să recunoasă implicarea, eforturile şi rezultatele merituoase ale acestora în cadrul proiectului. Nevoia grupului ţintă de la care a plecat acest proiect pune în evidenţă o lacună în ceea ce priveşte aptitudinile de muncă şi informaţiile în măsură să le faciliteze studenţilor o poziţionare corectă pe piaţa muncii şi găsirea unui loc de muncă la finalul studiilor universitare. Prin activităţile pe care le propune, acest proiect răspunde acestor nevoi ale tinerilor şi urmăreşte să le faciliteze acestora traseul spre integrarea pe piaţa muncii şi reuşita profesională pe care cu toţii le urmăresc.

Primii paşi spre o carieră de succes - ID 136467

La fel ca proiectul prezentat anterior, Primii paşi spre o carieră de succes este un proiect care se desfăşoară în parteneriat. Partenerul Univesităţii POLITEHNICA din Bucureşti este în acest proiect Universitatea LUCIAN BLAGA din Sibiu, instituţie de învăţământ superior cu o vastă experienţă în managementul de proiect (aproximativ 40 de proiecte în calitate de beneficiar sau partener, astfel: 4 proiecte CNCSIS, 3 proiecte în domeniul dezvoltării resurselor umane şi 24 de proiecte cu fonduri europene).

Pe axa de intervenţie 2.1 în care se încadrează proiectul Primii paşi spre o carieră de succes, Universitatea LUCIAN BLAGA a mai derulat şi alte proiecte, cu următoarele obiective: dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenţilor în vederea facilitării integrării lor pe piaţa muncii, creşterea adaptabilităţii tinerilor pe piaţa muncii, creşterea gradului de inserţie profesională a acestora. Rezultatele bune obţinute de Universitatea LUCIAN BLAGA în cadrul acestor proiecte au fost posibile graţie calificării şi experienţei profesioniştilor acestei instituţii, care au fost şi vor fi fructificate şi în activităţile proiectului. Acestea asigură un cadru propice dezvoltării de calităţi profesionale şi umane necesare în activitatea profesională a unui inginer performant. Activităţile derulate în cadrul acestui proiect sunt similare celor din proiectul Consiliere pentru carieră, practică pentru succes! şi pot fi grupate în două mari categorii: consiliere şi orientare profesională, pe de o parte, stagii de practică, pe de altă parte.

Grupul ţintă, format din studenţi, este în întregime recrutat din cadrul Universităţii LUCIAN BLAGA din Sibiu. O parte dintre experţii care se ocupă de buna desfăşurare a proiectului sunt la rândul lor profesionişti ai partenerului: un expert de comunicare (se ocupă de elaborarea materialelor informative şi publicitare, relaţia cu presa, site-ul proiectului, organizarea de conferinţe de presă), un expert de selecţie a membrilor înscrişi în grupul ţintă (informează studenţii în legătură cu activităţile derulate în proiect, iar ulterior îi selectează pe cei care corespund profilului căutat), un expert InfoStud (se ocupă de organizarea unor întâlniri-dezbateri între studenţi şi persoane cu o carieră de succes ce se pot constitui în modele şi surse de inspiraţie pentru tineri), un responsabil de practică (a cărui atribuţie este organizarea şi monitorizarea stagiului de practică desfăşurat de studenţi în cadrul unor societăţi industriale) etc.

Activităţile proiectului au început în luna mai 2014 şi se derulează pe o perioadă de 18 luni. In ceea ce priveşte asigurarea stagiilor de practică, Solicitantul şi Partenerul şi-au propus semnarea a cel puţin 10 acorduri de parteneriat cu unităţi din industrie în care studenţii să poată desfăşura stagii de practică. Din totalul de 360 de studenţi înscrişi în grupul ţinţă este prevăzut ca 75 de tineri să beneficieze de stagii de practică în cadrul unor companii de profil. Toţi aceştia sunt implicaţi în procese de producţie, sub îndrumarea unor tutori care îi monitorizează şi care evaluează, la sfârşitul perioadei de practică, activitatea acestora. Studenţii trebuie să prezinte activitatea din cadrul stagiilor în caietele de practică, iar tutorii întocmesc, la rândul lor, la finele perioadei de practică, o fişă de evaluare pornind de la nişte criterii predefinite. Toţi studenţii selectaţi pentru stagiile de practică beneficiază de subvenţii, iar cei mai merituoşi dintre aceştia vor fi recompensaţi cu premii în bani pentru rezultate deosebite.

Analiza rezultatelor obţinute de studenţi în cadrul proiectului va sta la baza întocmirii unui raport referitor la nevoile de pregătire practică ale acestora. Acesta va servi adaptării ulterioare a activităţilor desfăşurate la nivel de universitate la nevoile şi rigorile actuale ale pieţei muncii.

O parte din rezultatele obţinute în cadrul acestui proiect sunt transferabile, în sensul că următoarele două generaţii de studenţi ai Universităţii LUCIAN BLAGA din Sibiu şi ai Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti vor putea beneficia de materialele elaborate pentru activităţile de consiliere şi orientare profesională, ele putând fi descărcate de pe site-ul proiectului. De altfel, acestea vor putea fi accesibile oricăror persoane interesate de integrarea profesională şi creşterea şanselor în construirea unei cariere de succes. Experienţa dobândită de personalul angajat în proiect va fi valorificată în formarea a cel puţin 80 de studenţi provenind din cele două universităţi partenere. De asemenea, echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului vor putea fi folosite şi în perspectivă pentru o cât mai bună pregătire academică a studenţilor, aceasta crescându-le şansele de integrare cu succes pe piaţa muncii.

Carieră de succes în ştiinţele inginereşti - ID 136211

Similar ca structură cu proiectul "Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!", proiectul "Carieră de succes în ştiinţele inginereşti" îşi propune asigurarea tranziţiei a 400 de studenţi spre piaţa muncii. Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu societatea SC Vegra Info SRL, care asigură expertiză şi suport pentru pregătirea practică a studenţilor din grupul ţintă într-un domeniu a cărui stăpânire este indispensabilă oricărui viitor inginer: proiectarea mecanică automatizată pentru construirea de modele parametrizate ale componentelor şi ansamblurilor. Firma SC Vegra Info SRL dispune de o echipă dinamică şi experimentată de ingineri şi proiectanţi, o parte dintre aceştia fiind tutorii studenţilor selectaţi pentru stagiul de practică, în prima perioadă a acestuia.

În cadrul proiectului sunt prevăzute activităţi de consiliere profesională şi stagii de practică. Sesiunile de consiliere profesională şi orientare în carieră presupun două tipuri de activităţi: consiliere de grup şi consiliere individuală. În cadrul sesiunilor de consiliere de grup se abordează următoarele teme de discuţii: redactarea CV–ului şi a scrisorii de intenţie, construirea unui plan de dezvoltare profesională şi stabilirea obiectivelor de carieră, pregătirea pentru interviul de angajare. Sunt prevăzute de asemenea dialoguri interactive cu studenţii despre procesul de muncă, lucrul în echipă, relaţiile profesionale. Activitatea de consiliere individuală presupune două componente: 1. aplicarea de chestionare / teste psihologice de personalitate, motivaţie şi orientare vocaţională şi profesională ; 2. discuţii libere, centrate pe student, care pun în evidenţă importanţa autocunoaşterii, definirea scopurilor în carieră, evaluarea trăsăturilor psihocomportamentale raportat la procesul de angajare, analiza rezultatelor testelor. Se are în vedere crearea unui profil de personalitate pentru fiecare student care să pună în evidenţă compatibilitatea cu o profesie / un domeniu de activitate.

Atât stagiile de practică cât şi sesiunile de consiliere de grup / individuală îşi propun să ofere studenţilor competenţe profesionale şi informaţii concrete despre relaţia angajat-angajator, despre cadrul legal şi economic actual, precum şi elemente de autoevaluare continuă pe piaţa muncii. Prin toate acestea se urmăreşte creşterea adaptabilităţii în scopul găsirii unui loc de muncă, crearea unei atitudini flexibile şi dinamice pe o piaţă a muncii caracterizată de volatilitate şi permanentă schimbare.

În cadrul proiectului au fost definite patru obiective operaţionale axate pe : 1. consilierea şi orientarea profesională a 400 de studenţi; 2. Armonizarea competenţelor dobândite în cadrul educaţiei formale cu nevoile şi rigorile pieţei muncii ; 3. Constituirea unui parteneriat consolidat între universitate şi potenţialii angajatori; 4. Creşterea relevanţei rezultatelor învăţării la locul de muncă şi a gradului de conştientizare a importanţei consilierii vocaţionale şi a stagiilor de practică (la nivelul studenţilor, universităţilor, agenţilor economici).

În cadrul proiectului « Consiliere pentru carieră, practică pentru succes! » a fost realizat un studiu în scopul cartografierii ideilor angajatorilor din companii care se bazează pe personal cu background în științele inginerești cu privire la competențele pe care tinerii absolvenți ar trebui să le aibă pentru a obţine un loc de muncă. Studiul și-a propus reducerea decalajului între pregătirea academică oferită în cadrul sistemului de învățământ tehnic și cerințele pieței muncii (prin facilitarea accesului studenților în companii prin oferirea de stagii de practică de specialitate).

Instrumentul utilizat în vederea colectării datelor referitoare la percepția angajatorilor privind procesul integrare profesională al tinerilor fără experiență a fost chestionarul standardizat. Întrebările din chestionar au fost formulate în scopul obţinerii a două categorii de informaţii: prima categorie se referă la aşteptările angajatorilor privind abilităţile şi competenţele tinerilor absolvenți; cea de a doua vizează obţinerea de sugestii și recomandări privind o serie bune practici (utile absolvenților care vizează integrarea pe piața muncii). Respondenții au fost persoane direct responsabile cu recrutarea personalului sau reprezentanţi ai firmelor implicaţi într-o manieră sau alta în procesul de angajare (Director resurse umane, Specialist resurse umane, Administrator, Consilier servicii clienti, Director marketing, Manager information technology, Research-development manager, Specialist recrutare).

Procesul de selecţie a candidaţilor la care au făcut referire respondenţii a pus în evidenţă mai multe aspecte luate în considerare, în proporţii diverse, de către angajatori: evaluarea CV-ului şi a scrisorii de intenţie, evaluarea abilităţilor tehnice şi de limba engleză, probe teoretice şi practice, atitudinea, capacitatea de înţelegere şi analiză a problemelor. Cei mai mulți dintre angajatori sunt de părere că analiza și evaluarea CV-ului este o etapă importantă din procesul de selecție și angajare a candidaților. În proporție de aproximativ două treimi, aceştia au fost de părere că pentru selecţia finală a tinerilor absolvenţi sunt importante rezultatele la o serie de testări teoretice şi probe practice.

Pentru 45% dintre respondenți, experiența internațională dobândită de studenţi prin obținerea unor burse, locuri de muncă pe perioada verii și alte astfel de activități sunt considerate importante, acestea traducând dorință de implicare, entuziasm, dublate adesea de un certificat care atestă cunoașterea unei limbi străine.

Din studiu a reieşit că în procesul de recrutare profesională rezultatele școlare sunt cel mai adesea mult mai puțin importante decât suntem obişnuiţi să credem. 7 din 10 angajatori au declarat că nu sunt interesați de rezultatele școlare ale unui tânăr fără experiență. Acest lucru este important în contextul în care ne aşteptăm să existe o legătură între succesul școlar măsurat prin rezultatele obținute și statutul ocupațional obținut. Din acest punct de vedere, concluziile studiului arată că angajatorii fie nu au încredere în evaluarea realizată în universităţi, fie o consideră pur şi simplu irelevantă (de altfel, în multe companii se dau din nou teste pentru angajare). Faptul că numai o treime dintre angajatori este interesată de rezultatele tinerilor poate fi și un indicator al faptului că studenții încep la rândul lor să își dezvolte competențele altfel decât prin clasica participare la cursuri și obținerea de rezultate bune (prin activități extracurriculare, participarea în proiecte de cercetare, implicarea în stagii de practică, voluntariat). Participarea la diverse proiecte, realizarea şi implementarea unor proiecte în timpul studiilor sunt alte aspecte importante din punctul de vedere al angajatorilor, 70% dintre aceştia considerându-le semnificative în procesul de angajare a unui tânăr fără experiență.

Cu referire la cele mai frecvente greșeli pe care le fac candidații în demersurile de găsire a unui loc de muncă, trei sferturi dintre respondenţi au invocat neîndeplinirea cerințelor minime pentru job. Mai mult de o treime dintre respondenți au declarat că o altă cauză de respingere a candidaților care doresc să obţină un post este excesul de informații furnizate, adesea irelevante. Acesta poate fi interpretat ca lipsă de credibilitate, pe de o parte, dar mai ales ca lipsă de interes pentru locul de muncă respectiv (în sensul neadaptării CV-ului la condițiile cerute de angajator).

Dintre cele mai importante abilități, valori și atitudini pe care un tânăr ce își propune să se angajeze ar trebui să le aibă, spiritul de echipă este foarte important pentru 8 din 10 angajatori. Abilitatea de a lucra în echipă, precum și orientarea către acest tip de muncă sunt considerate importante în condițiile în care în general, în societate, este promovat individualismul, iar în școlile din România se pune accentul mai degrabă pe competiție decât pe cooperare. La fel ca spiritul de echipă, adaptabilitatea este considerată extrem de importantă. Piaţa muncii necesită o capacitate mare de adaptare la schimbările ce survin și la inovațiile care apar. Este aşadar important ca absolvenții să gândească în paradigma „life long learning”, să fie pregătiți să învețe şi după ce termină facultatea sau după ce a trecut un interval mai lung de la momentul angajării.

Loialitatea față de companie este una dintre valorile considerate importante de către angajatori. Două treimi dintre aceștia afirmă că aceasta reprezintă un important criteriu de selecţie a angajaţilor, o treime asociindu-i o importanță medie. Aceste procente pot fi interpretate și ca un mesaj transmis de către angajatori către tinerii absolvenți, un simplu interviu de angajare fiind insuficient pentru a decide dacă un candidat va fi sau nu loial companiei. Competenţele de comunicare în limba maternă sunt importante pentru 80,6% dintre angajatori. Se întâmplă ca acestea să fie testate în unele companii, ceea ce denotă pe de o parte o doză de neîncredere din partea angajatorilor iar, pe de altă parte, importanţa pe care angajatorii o acordă acestor competenţe. Mai degrabă surprinzător, numai 7 din 10 angajatori din domeniul științelor inginerești consideră că deținerea de competențe digitale reprezintă un criteriu de selecție foarte important pentru obţinerea unui post în companiile pe care le reprezintă. Cum majoritatea locurilor de muncă în domeniul științelor inginerești presupun implicit cunoștințe de utilizare a calculatorului, cei care le-au acordat o importanță medie s-au referit probabil la cunoștințe foarte avansate de software sau programare.

Creativitatea şi inovaţia au fost considerate importante de 71% dintre respondenţi. Competenţele în rezolvarea conflictelor nu sunt puternic valorizate de către angajatori, 67,7% dintre aceştia acordându-le o importanţa medie. Spiritul de echipă este considerat foarte important de 74,2% dintre angajatori, acest lucru sugerând rolul semnificativ care revine implicării studenţilor în proiecte de grup încă din timpul facultăţii. Respectarea termenelor limită este considerată foarte importantă de către 93,5% dintre angajatori. Cât despre spiritul de iniţiativă, acesta este valorizat de aproape 60% dintre aceştia. Dorinţa de promovare a fost considerată foarte importantă de 35,5% dintre respondenţi, 54,8% acordându-i o importanţă medie. Conduita creativă, deşi este un factor dificil de operaţionalizat, este considerat un factor foarte important de 67,70% dintre companii.

Referitor la competenţele specifice pe care angajatorii le aşteaptă de la un tânăr absolvent, aceştia s-au referit la următoarele domenii: mecanică, electronică și telecomunicații, mecatronică, informatică, informatica industrială (CAD-COM, CNC), sisteme de control al calității, limbi străine, cunoștințe legate de standardele europene (materiale, proceduri) + asigurarea calității ISO 9001, desen tehnic și proiectare asistată, organizarea producției. Angajatorii au oferit în final recomandări foarte specifice de îmbunătățire a curriculumului oficial astfel încât să se realizeze un echilibru între pregătirea teoretică și cea practică oferită studenţilor. Prin analize de tipul acestui studiu realizat în proiectul „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”, universităților li se facilitează accesul la perspectiva angajatorilor astfel încât să se poată adapta cerințelor acestora. De asemenea, studenții pot să înțeleagă mai bine ce își doresc angajatorii, având astfel posibilitatea să se pregătească din timp pentru a îndeplini cerințele solicitate la angajare.

Societatea Electromagnetica a fost fondată în 1930 sub numele de Standard Electrica Română şi a dezvoltat, în perioada iniţială, primele aparate telefonice şi centrale telefonice din România. Şi-a completat ulterior domeniul de activitate prin fabricarea de contoare electrice, aparate de măsură electromagnetice, echipamente de automatizări CFR, redresoare şi relee. În 1990, Electromagnetica devine societate pe acţiuni, iar în 1997 acţiunile societăţii încep să fie cotate la bursa Rasdaq. Firma reprezintă un punct de referinţă în domeniul său de activitate şi are ca scop oferirea de soluţii noi, bazate pe tehnologii de ultimă generaţie prin produse cu un raport calitate / preţ competitiv.

Grupul Elmet este prezent pe piaţa românească din 1994. Din cadrul grupului fac parte două companii: Elmet Group şi Elmet Electric. De la înfiinţare până în prezent, compania a progresat, s-a dezvoltat, a investit în tehnologii şi oameni, a crescut odată cu societatea. Grupul Elmet oferă clienţilor săi calitate, atât prin produse, cât şi prin servicii. Societatea are ca principal obiect de activitate proiectarea, producerea şi asamblarea tablourilor şi panourilor electrice, proiectarea şi execuţia instalaţiilor electrice de orice tip, precum şi confecţionarea de repere metalice pe maşini cu comandă numerică Trumpf. Compania execută orice tip de repere metalice la comandă, având şi o gamă largă de produse standardizate.

Compania General Turbo are peste 45 de ani de existenţă, interval în care şi-a dobândit statutul de lider pe piaţa autohtonă a producerii echipamentelor energetice complexe pentru domeniul clasic şi nuclear. Şi-a extins de asemenea prezenţa pe pieţele externe, câştigându-şi locul pe o piaţă competitivă, exigentă şi într-o continuă schimbare. Pe piaţa internă, compania General Turbo şi-a adaptat strategia în funcţie de cerinţele pieţei energetice actuale, materializându-şi prezenţa în special în cadrul proiectelor de reabilitare, retehnologizare şi modernizare. Firma oferă servicii în următoarele domenii : proiectare, reparaţii, reabilitări, montaj şi punere în funcţiune, examinări distructive şi nedistructive, etalonare şi verificare.

Inox SA este o companie privată românească fondată în 1937. Firma este specializată în producţia de echipamente neutre din inox pentru bucătării profesionale, pentru producţia si servirea produselor alimentare precum şi pentru zonele de prelucrare și prezentare a produselor alimentare, standard sau la cerinţa clientului. Pe lângă aceste echipamente, Inox SA oferă şi o gamă largă de alte produse de la soluţii complete, elemente de design arhitectural, până la lifturi şi elevatoare. Dintre produsele realizate amintim : mese inox-polietilena, dulapuri, rafturi şi etajere, cărucioare transport, spălătoare, pubele, hote, blaturi polietilenă înaltă densitate, echipamente electrice, linii autoservire, staţii bar, rigole şi sifoane de pardoseală, balustrade. Domeniile în care produsele firmei sunt utilizate sunt următoarele : catering, procesare carne, standuri exterioare de tip container, supermaketuri şi hipermarketuri, domeniul medical, amenajări interioare şi exterioare.

Companiile din cadrul Grupului Dual s-au adaptat permanent, încă de la înfiinţarea lor în 1991, unui mediu de afaceri competitiv şi unei pieţe tot mai informate şi mai selective. Acţiunile firmelor grupului Dual au fost susţinute de orientarea către investiţii în tehnologii şi utilaje de ultimă generaţie şi au fost completate de un proces continuu de dezvoltare în cadrul firmelor a unei culturi a profesionalismului şi reponsabilităţii. În cei peste 20 ani de activitate, firmele Grupului Dual au acumulat o experienţă profesională bogată şi variată, au conceput şi realizat o gamă diversă de produse şi lucrări şi au participat, în calitate de antreprenor general, de subcontractant sau de furnizor la numeroase proiecte complexe de modernizare a infrastructurii pentru domenii dinamice şi cu impact major în economie: telecomunicaţii, industrie auto, construcţii, transporturi, logistică şi depozitare, mentenanţă industrială.

Compania Feper SA este fondată în anul 1997 şi reprezintă un fabricant de marcă în ansamblul economiei româneşti. Plecând de la colaborarea cu o companie americană de profil, Control Data System, şi beneficiind de o dotare de vârf specializată pentru prelucrarea tablelor subţiri, firma s-a dezvoltat de-a lungul anilor, evoluând în permanenţă. Compania asigură o gamă de servicii complete, inclusiv servicii industriale, spaţii de parcare, securitatea clădirii şi paza contra incendiilor. Folosind tehnologiile moderne pentru elaborarea soluţiilor de mâine în domeniul realizării incintelor pentru produse industriale, Feper SA realizează produse proprii din următoarele game: cabinete şi accesorii în sistem 19" si 21", dulapuri electrice şi accesorii specifice, subrackuri şi accesorii, cutii, console, carcase, şasiuri şi accesorii executate din oţel, inox sau aluminiu.

SC Grădinariu Import Export SRL este o companie cu capital integral românesc. S-a înfiinţat în anul 1994, activând în domeniul importului şi distribuţiei de piese de schimb pentru autoturisme. Trendul ascendent al pieţei construcţiilor, precum şi reputaţia de partener sigur şi eficient au adus modificări în obiectul de activitate al companiei, în sensul că aceasta a devenit reprezentantul unor renumite mărci europene producătoare de accesorii şi utilaje de salubrizare, utilaje pentru construcţii, utilaje pentru gestionarea deşeurilor şi serviciilor publice, dar şi mobilier urban. Procesul de dezvoltare a companiei SC Grădinariu Import Export SRL continuă de la an la an, prin procese ample de reorganizare şi restructurare, extindere şi modernizare a capacităţilor existente. Fondatorul companiei, Radu Grădinariu, a dorit de la început să imprime firmei un grad ridicat de serioziate, promptitudine în oferirea de servicii variate, consiliere tehnică, puncte forte care au rămas valabile şi astăzi.

Robital Industrial Supplier SRL implementează cele mai moderne tehnologii prin integrarea celulelor flexibile de producţie cu roboţi industriali Kawasaki şi Toshiba Machine - Japonia. Societatea are o experienţă de peste 15 ani pe piaţa românească. Sistemul flexibil de colaborare cu clienţii, profesionalismul personalului tehnic, preţurile convenabile în raport cu înalta calitate a produselor şi termenele de livrare realiste au făcut ca pe parcursul anilor mari companii româneşti şi multinaţionale să acorde încredere sporită utilajelor industriale şi echipamentelor comercializate de Robital Industrial Supplier SRL. Producătorii reprezentaţi în România de această societate sunt: Kawasaki Robotics Gmbh - roboţi industriali, J. Schmalz Gmbh - componente vacuum, Regina Catene Calibrate Spa - lanţuri de tracţiune şi transport conveioare, Brevetti Stendalto Spa - protecţii mobile pentru cabluri şi furtune, Reiku GmbH - protecţii flexibile pentru cabluri şi furtune, Winkel Gmbh - profile, rulmenţi combinaţi şi echipamente de ridicat, Satech Spa - protecţii perimetrale.

Informaţiile din acest material au fost preluate de pe site-urile companiilor prezentate.

Prima parte a stagiului de practică derulat de studenţi în cadrul proiectului „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!” este asigurat de tutori de la firma SC Vegra Info SRL, partener în proiectul coordonat de Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. Stagiile concepute şi furnizate de firma parteneră s-au derulat în vara anului 2014, respectiv 2015, iar acestea au fost moderate de tutori din cadrul SC Vegra Info SRL, dintre care îi amintim pe Cristian Han, Marian Isarie, Valentin Ilie, Cristian Moise, Sorin Savin, Sorin Timar, Marian Ghionea.

Am cerut părerea unora dintre tutorii care au lucrat cu studenţii din grupul ţintă în decursul celor 120 de ore de stagiu de proiectare CAD, pentru a afla cum au relaţionat cu studenţii, care a fost atmosfera de lucru şi provocările / dificultăţile cu care s-au confruntat studenţii sau poate chiar ei de-a lungul formării de care s-au ocupat.

Cel mai adesea, tutorii au apreciat ca ridicat gradul de implicare al studenţilor şi efortul depus de aceştia în activităţile propuse, în ciuda condiţiilor uneori nefavorabile: „Prin gradul de participare, cât şi prin interesul pentru dobândirea de cunoştinţe pentru utilizarea soluţiilor CAD prezentate, apreciez efortul studenţilor în contextul existenţei şi al altor activităţi academice din perioada vacanţei.” (Valentin Ilie)

Tutorii sunt în general mulţumiţi de progresele pe care le fac studenţii, acestea fiind validate de felul în care ultimii interacţionează în timpul cursurilor, dar şi de rezultatele obţinute la evaluările periodice: „Din punctul meu de vedere, progresul este foarte bun, deoarece, pe lângă exerciţiile din manual, la fiecare lecţie studenţii îmi cer alte exemple în care să exerseze ceea ce au învăţat.” (Cristian Moise)

La capitolul dificultăţi nu au fost semnalate probleme deosebite, nici la nivelul studenţilor, nici al tutorilor. In dorinţa de a face lucrurile cât mai bine, aceştia din urmă au urmărit cu atenţie nevoile şi solicitările studenţilor din grupul ţintă şi au încercat să se adapteze în permanenţă acestora: „O provocare este adaptarea rapidă a materialului teoretic conform unor cereri concrete ale studenţilor referitoare anumite arii punctuale de interes.” (Sorin Savin)

Cât despre recomandările pe care tutorii le fac studenţilor, ele se referă la aplicarea în cadrul unor proiecte viitoare a cunoştinţelor teoretice şi practice dobândite, la obţinerea unor certificări în SolidWorks, toate acestea putând constitui atu-uri la angajare: „Le recomand să continue să studieze şi să aprofundeze materialele prezentate, cunoştinţele dobândite pot face diferenţa la obţinerea unui loc de muncă în faţa competiţiei.” (Valentin Ilie)

Am încercat să aflăm, prin intermediul unui chestionar, care sunt impresiile lor despre ceea ce s-a întâmplat până în prezent. Fiecare student din grupul ţintă participă la o sesiune de consiliere de grup şi la o şedinţă de consiliere individuală. În marea lor majoritate, studenţii care au răspuns întrebărilor din chestionar consideră că activităţile de consiliere în care au fost implicaţi le vor fi utile în integrarea profesională ulterioară şi în construirea unei cariere de succes. Iată câteva dintre părerile lor pe această temă:

„Consider că activităţile de consiliere m-au ajutat în a mă cunoaşte mai bine şi m-au făcut să îmi dau seama cu ce domeniu profesional sunt compatibil.” (Bogdan Năstase)

„Aceste activităţi m-au ajutat să am o mai bună cunoaştere de sine.” (Claudiu Homocea)

„Consider că activitatea de consiliere m-a ajutat în definirea priorităţilor şi valorilor profesionale şi personale; am înţeles, de asemenea, care sunt punctele mele forte şi cum văd eu viaţa în momentul de faţă.” (Alina Gheorghe)

„Activităţile de consiliere m-au ajutat să mă cunosc mai bine şi să am mai multă încredere în calităţile pe care le am.” (Alisa Paraschiv)

„După părerea mea, activităţile de consiliere ne vor ajuta să ne integrăm mai uşor într-un colectiv, să comunicăm mai bine şi să acumulăm cunoştinţe.” (Florina Grigore)

„Din punctul meu de vedere, activităţile de consiliere sunt bune, deoarece aflăm lucruri noi şi învăţăm cum să ne comportăm în viaţă.” (Ionela Radu)

„Consider că activităţile de consiliere au un impact destul de bun asupra noastră, deoarece acumulăm cunoştinţe noi privind solicitările angajatorilor şi ne ajută să ne cunoaştem mai bine.” (Iulian Pintrigal)

„Activităţile de consiliere ne ajută la cunoaşterea de sine şi să ne orientăm mai bine spre un anumit domeniu de lucru.” (Lavinia Rădoi)

Dincolo de serviciile de consiliere şi orientare profesională, studenţii beneficiază şi de stagii de practică, pe care le aşteaptă cu interes şi cărora le asociază speranţe dintre cele mai diverse. Aceste stagii favorizează, în cazul majorităţii, un prim contact efectiv cu universul profesional. In cadrul proiectului sunt prevăzute 360 de ore de practică: 120 de ore sunt rezervate stagiului de proiectare CAD asigurat de SC Vegra Info SRL, partener în cadrul proiectului, iar alte 240 de ore corespund părţii a doua a stagiului, pe care fiecare student o va derula la o companie industrială.

Studenţii care au răspuns chestionarului au asociat stagiilor de practică aşteptări multiple, care pot fi cel mai adesea rezumate la dorinţa de a putea pune în practică cunoştinţele teoretice dobândite în cadrul formării academice şi la speranţa într-o carieră de succes în domeniul ingineriei:

„Aşteptarea mea principală este ca stagiul de practică să fie ca o primă experienţă profesională.” (Andrei Jalea)

„O primă aşteptare este de a dobândi cunoştinţe tehnice şi experienţă profesională în cadrul unei companii.” (Claudiu Homocea)

„Doresc să dobândesc experienţă, astfel încât să îmi fie mai uşor să găsesc un loc de muncă în viitor.” (Răzvan Alin Zamfir)

„Aştept ca în timpul stagiului de practică să înţeleg chestiuni legate de mediul profesional real, iar aceste cunoştinţe să mă ajute în atingerea unui grad de experienţă profesională care să conteze la o primă angajare.” (George Manole)

„Doresc ca acest stagiu să îmi ofere ocazia să pun în practică baza teoretică pe care am reuşit să o acumulez în facultate.” (Dorian Condrasov)

„Stagiul pe care îl urmăm ne poate ajuta să dobândim mai multe competenţe practice, dar şi teoretice, şi cu siguranţă ne va folosi mult şi în momentul angajării.” (Lavinia Rădoi)

„Doresc să acumulez cât mai multe cunoştinţe care vor contribui la formarea mea pentru o mai bună compatibilitate cu piaţa muncii în domeniu.” (Gabriela Neagu)

Prin activităţile de consiliere profesională şi prin stagiile de practică pe care le asigură, proiectul „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!” îşi propune să îi îndrume pe studenţi în scopul unei poziţionări corecte pe piaţa muncii, crescându-le şansele de angajare şi de integrare profesională. Obiectivele definite în cadrul proiectului reflectă nevoile semnalate de piaţa muncii, în sensul că angajatorii se aşteaptă ca tinerii absolvenţi să posede nu doar o diplomă care atestă deţinerea unor cunoştinţe teoretice, ci şi un set consistent de abilităţi practice.

Pe fondul crizei economice din ultimii ani şi al multiplelor schimbări survenite pe piaţa muncii şi la nivel social, este adesea dificil pentru un tânăr absolvent să găsească un loc de muncă. Prin obiectivele şi activităţile pe care le propune, proiectul „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!” vizează facilitarea acestui drum, uneori anevoios, care duce spre integrarea profesională şi spre succesul în carieră.

Într-o primă etapă, studenţii urmează 120 de ore de formare practică care vizează familiarizarea lor cu utilizarea pachetelor software SolidWorks, Camworks şi Mimics pentru proiectarea constructivă şi tehnologică a produselor şi optimizarea topologică a modelelor 3D. Competenţele profesionale vizate de această parte a stagiului se referă, pe de o parte, la asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului cu reprezentări grafice pentru rezolvarea de sarcini specifice, iar, pe de altă parte, la utilizarea de aplicaţii software pentru proiectarea constructivă şi tehnologică a produselor.

Stagiul de practică de proiectare CAD îi pregăteşte pe studenţi pentru operarea cu programul SolidWorks, program de proiectare mecanică automatizată pentru construirea de modele parametrizate ale componentelor şi ansamblurilor. Cu ajutorul acestui program se pot crea modele solide 3D complet asociative, cu sau fără constrângeri, utilizând fie relaţii definite în mod automat, fie unele definite de utilizator pentru îndeplinirea obiectivului de proiectare.

Această primă parte a stagiului de practică este asigurată de compania SC Vegra Info SRL, partener al Universităţii POLITEHNICA în cadrul proiectului. Firma şi-a început activitatea în anul 1994, ca furnizor de servicii profesionale în CAD (Computer Aided Design), inginerie 3D, GIS (Geographic Information System), CAFM (Computer Aided Facility Management), lucrând în special pentru clienţi din Franţa, Germania, Olanda, Belgia, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii. De asemenea, compania SC Vegra Info SRL a asigurat pentru firma SolidWorks servicii de Quality Assurance, implicându-se în verificarea temeinică a programului şi sugerând îmbunătăţiri pentru noile versiuni SolidWorks în intervalul 2006-2011. Ca urmare a acestei solide colaborări cu compania Dassault Systemes SolidWorks, începând cu anul 2011, firma SC Vegra Info SRL a devenit reprezentant pentru gama de soluţii SolidWorks în România.

Cele 120 de ore alocate stagiului de proiectare CAD sunt împărţite în două module tematice. La sfârşitul fiecăruia dintre acestea sunt prevăzute teste care vizează verificarea însuşirii de către studenţi a cunoştinţelor practice acumulate. Primul modul al formării CAD presupune activităţi de modelare avansată a pieselor şi realizarea de desene care implică transpunerea într-un desen de execuţie a modelului 3D parametrizat al unui reper/ansamblu de repere. Modulul următor, care este mai dens, conţine activităţi cu următoarea tematică: principii de proiectare a reperelor din table subţiri şi transpunerea acestora într-un model parametrizat, noţiuni de estimare a costurilor, CamWorks – strunjirea (principii de prelucrare prin aşchiere, strategii de prelucrare prin strunjire, alegerea sculelor pentru realizarea operaţiilor de prelucrare, transpunerea informaţiilor într-un program de comandă numerică), managementul datelor de produs (concepte de bază cu care se operează în SolidWorks, în vederea administrării fişierelor: creare, înregistrare, versionare, stocare şi administrare de date etc.).

Fiecare student din grupul ţintă participant la stagiu primeşte un dosar de practică, personalizat pentru întreprinderea în care va efectua a doua parte a stagiului, de 240 de ore, pe care îl completează zilnic cu noi informații aflate/ efectuate în cadrul stagiului. Acest dosar va fi prezentat la sfârşitul perioadei de stagiu comisiei care va evalua activitatea derulată de student de-a lungul celor 360 de ore, constituind unul din criteriile de evaluare a activităţii de practică.

Prin activităţile de consiliere şi orientare profesională organizate în cadrul proiectului „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”, POSDRU/161/2.1/G/136010, se urmăreşte creşterea şanselor studenţilor în construirea unei cariere de succes. Graţie acestora, studenţii vor reuşi să îşi cunoască propriile abilităţi şi interese profesionale, putând astfel să facă ulterior opţiunea pentru o carieră în acord cu profilul lor psihologic, aspiraţiile personale, studiile urmate, dar adaptată în egală măsură contextului economico-social şi cultural al societăţii româneşti şi europene.

Activităţile de consiliere şi orientare profesională prevăzute în proiect presupun sesiuni individuale şi sesiuni de grup. Una dintre tematicile propuse în cadrul acestora din urmă se referă la pregătirea portofoliului pentru angajare, ca prim pas esenţial în vederea găsirii unui loc de muncă. Experţii de consiliere au acordat o importanţă deosebită acestui subiect, pe care l-au dezbătut în detaliu de-a lungul activităţilor de consiliere de grup organizate cu studenţii din grupul ţintă. Pornind de la premisa că viaţa noastră reprezintă suma tuturor alegerilor făcute până în prezent, specialiştii în consiliere au trasat în cadrul întâlnirilor cu studenţii o serie de linii directoare în pregătirea pentru viitoarea profesie, punctând aspecte referitoare la alegerea domeniului, redactarea CV-ului şi a scrisorii de intenţie, pregătirea pentru interviul de angajare.

Studenţilor din grupul ţintă le-a fost prezentat portofoliul Europass, instrument ce are ca scop ilustrarea competenţelor şi calificărilor personale în vederea integrării cu succes pe piaţa muncii. Documentele din portofoliul Europass sunt următoarele: Curriculum vitae Europass, Paşaportul lingvistic Europass, Suplimentul descriptiv al Certificatului de calificare profesională / Certificatului de competenţe profesionale, Suplimentul Europass la diplomă, Documentul de mobilitate Europass. S-a insistat asupra faptului că CV-ul reprezintă cel mai adesea un prim contact cu viitorul angajator, el trebuind să îl convingă pe acesta din urmă că semnatarul lui merită să fie convocat la un interviu. Impactul CV-ului trebuie aşadar să fie unul consistent, ştiut fiind şi că angajatorii rezervă un timp limitat parcurgerii lui, mai ales în etapa selecţiei iniţiale a candidaturilor primite.

După o prezentare detaliată a structurii CV-ului Europass, cu ilustrări concrete, s-au rezumat principiile esenţiale care stau la baza redactării corecte a acestui document: respectarea structurii, concentrarea pe aspectele esenţiale şi evitarea banalităţilor, punerea în evidenţă a detaliilor relevante, adaptarea la postul pentru care se depune candidatura, claritatea şi concizia, corectitudinea limbii. Studenţilor li s-a recomandat, în cazul în care optează pentru CV-ul Europass, să folosească interfaţa disponibilă pe site-ul Europass, în limba dorită, iar apoi să completeze cu informaţia personalizată rubricile acestuia. S-a insistat asupra păstrării formatului, a textului şi a caracterelor utilizate în model.

Scrisoarea de intenţie a reprezentat al doilea document esenţial al portofoliului de angajare la care s-a făcut referire în sesiunile de consiliere de grup organizate în cadrul proiectului „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”. Au fost trecute în revistă elementele pe care aceasta trebuie să le conţină: motivaţia pentru noul serviciu, aspiraţii privind pregătirea profesională, motivul alegerii firmei respective, activităţile pe care candidatul le poate susţine în respectiva întreprindere. La fel ca în cazul CV-ului, au fost punctate o serie de elemente de care studenţii trebuie să ţină cont atunci când redactează o scrisoare de intenţie: stilul este important, deoarece el reflectă personalitatea candidatului, elementul esenţial pe care trebuie să îl transmită fiind încrederea în sine; candidatul trebuie să cunoască informaţii despre firmă şi despre postul pentru care aplică, acest lucru reprezentând dovada interesului pentru respectiva întreprindere, existenţa unui proiect profesional şi a unor aspiraţii / valori clar definite; scrisoarea trebuie să stimuleze interesul celui care o citeşte, ea reprezentând adesea un criteriu de departajare între candidaţi cu un profil similar.

Toţi studenţii înscrişi în proiectul „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”, POSDRU/161/2.1/G/136010 participă la o sesiune de consiliere în grup şi la o şedinţă de consiliere individuală, personalizată. Sesiunile de consiliere includ informare, formare şi feed-back şi au ca tematică principală strategiile de căutare a unui loc de muncă. În activităţile de consiliere de grup organizate în proiect au fost de asemenea purtate dialoguri referitoare la lucrul în echipă, relaţiile la locul de muncă, criteriile importante în alegerea unui job, pregătirea pentru interviul de angajare.

De-a lungul sesiunilor de consiliere de grup, cei doi experţi de consiliere le-au vorbit studenţilor despre alegere, decizie, acţiune şi importanţa voinţei în scopul descoperirii şi cultivării propriei vocaţii. Membrilor grupului ţintă li s-au explicat de asemenea rolul activităţilor de consiliere în carieră şi beneficiile pe care le pot avea în urma participării la acestea, atât în activitatea profesională ulterioară, cât şi în viaţa de zi cu zi. Procesul de consiliere are trei obiective esenţiale: promovarea sănătăţii şi a stării de bine, dezvoltarea personală, prevenţia. În discuţiile cu studenţii care au avut loc în cadrul sesiunilor de consiliere de grup s-a vorbit despre importanţa definirii unui sens şi a unui scop în viaţă, despre felul în care acestea se stabilesc în funcţie de personalitatea fiecăruia, valorile şi aspiraţiile sale, contextul socio-economic şi cultural. S-a discutat, de asemenea, despre importanţa autocunoaşterii şi a acceptării de sine, ca premise de bază pentru o viaţă profesională şi personală reuşite. Alte teme care au fost abordate au făcut referire la calitatea relaţiilor pe care le avem cu ceilalţi şi impactul lor asupra rezultatelor la locul de muncă, rolul autonomiei în construirea unei cariere de succes, asumarea responsabilităţii şi creşterea capacităţii de decizie personală, creşterea rezistenţei la frustrare ca element inevitabil în activitatea profesională şi viaţa cotidiană, managementul stresului şi al timpului. Au fost invocate de asemenea consecinţele negative care pot fi generate de lipsa încrederii în propria persoană, impactul nefast al conflictelor şi al relaţiilor tensionate cu ceilalţi, gestionarea situaţiilor de criză.

Studenţii au fost îndrumaţi în procesul de clarificare a propriilor interese profesionale pornind de la întrebări simple referitoare la acţiuni în care le face plăcere să se implice, maniera în care propriul potenţial poate fi valorificat, domeniile personale de interes, aptitudinile speciale pe care consideră că le deţin. In discuţiile pe care le-au moderat, experţii consilieri au insistat asupra faptului că alegerea profesiei potrivite este pentru fiecare persoană un răspuns care survine în urma unui efort şi a unei decizii asumate personal. Desigur că părerile celorlaţi pot să furnizeze repere utile în alegerea drumului profesional, dar o carieră de succes se construieşte cel mai adesea pe autenticitate şi asumarea propriilor aspiraţii / valori / obiective.

Discuţiile purtate în decursul sesiunilor de consiliere de grup s-au bazat cel mai adesea pe analiza unor exemple şi situaţii concrete, plecând de la care au fost ilustrate mai apoi principii şi reguli utile studenţilor în procesul de integrare profesională ulterioară. Reuşita în carieră nu înseamnă doar muncă susţinută, aşa cum a arătat la una dintre întâlniri expertul consilier Beatrice Coteţ. Ea este adesea asigurată de vigilenţa de a nu pierde „calul” care aduce câştigul în această cursă care este cariera. Metafora „calului” arată că există multe ingrediente care duc spre reuşita în carieră şi că este înţelept să le avem în vedere pe toate. Calul câştigător poate lua multiple înfăţişări: primul posibil cal câştigător este reprezentat de angajarea pe un drum profesional; al doilea ar putea fi încrederea în ceilalţi şi în ideile lor; al treilea cal cu care se poate ajunge la succes profesional ar fi o idee; al patrulea ar putea fi reprezentat de un prieten de nădejede; al cincilea este propria companie, care e de dorit să fie una plăcută; al şaselea posibil cal câştigător este propriul şef. Sesiunile de consiliere de grup au caracter interactiv, studenţii fiind încurajaţi să se exprime şi să pună întrebări, să îşi susţină argumentat punctele de vedere sau să le analizeze critic.

În cadrul proiectului „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!” a avut loc pe datele de 3 aprilie şi 7 aprilie un nou proces de selecţie a studenţilor din grupul ţintă, în scopul selecţionării celor care vor beneficia de stagiul de practică în intervalul iunie-septembrie 2015. În urma acestuia, 99 de studenţi au fost selectaţi şi vor urma pe durata a 12 săptămâni un modul de practică structurat în două etape.

Selecţia a ţinut cont de punctajele obţinute de studenţi la un test de cunoştinţe tehnice de nivel mediu, dar şi de performanţele înregistrate de aceştia în timpul celor trei ani de facultate. Testul de cunoştinţe tehnice a presupus 40 de întrebări, notate fiecare cu 0,25 puncte, şi şi-a propus evaluarea unor cunoştinţe tehnice generale dobândite de către studenţi în cadrul formării lor academice. Majoritatea întrebărilor au presupus un singur răspuns corect, alegerea mai multor variante de răspuns antrenând pierderea punctajului alocat itemului. Au existat însă o serie de întrebări cu răspunsuri compuse din mai multe răspunsuri individuale corecte, iar în cazul acestora un răspuns parţial a fost notat cu fracţiunea corespunzătoare din punctajul total alocat respectivei întrebări.

Tematica testului de cunoştinţe tehnice a acoperit o arie largă de cunoştinţe dobândite în cadrul disciplinelor tehnice de bază studiate în cei trei ani de facultate: Studiul materialelor, Tehnologia materialelor, Mecanică, Desen tehnic, Rezistenţa materialelor, Toleranţe, Control, Prelucrări prin aşchiere, Procese de deformare plastică la rece, Procese şi sisteme de prelucrare, Tehnologia fabricării produselor, Tehnologii de prelucrare, Ingineria şi managementul proceselor de producţie, Proiectare asistată de calculator. Nivelul de dificultate al întrebărilor a fost unul mediu, acestea verificând cunoştinţe elementare, indispensabile studenţilor pentru a putea participa la stagiul de practică şi a se achita de obligaţiile pe care le vor avea în cadrul acestuia.

Stagiul de practică, pe care studenţii selectaţi îl vor începe în luna iunie, se va derula în două etape: o primă etapă, cu o durată de o lună, asigurată de SC Vegra Info SRL, partener în cadrul proiectului, presupune un modul de practică de proiectare CAD; o a doua etapă, cu o durată de două luni, presupune repartizarea studenţilor în întreprinderi de profil din mediul industrial. În cadrul acestora, studenţii se vor familiariza cu activităţile specifice ale firmei, iar la sfârşitul celor două luni vor fi implicaţi în realizarea unui proiect cu o tematică specifică domeniului întreprinderii unde au desfăşurat stagiul.

In cadrul Universității POLITEHNICA din București se derulează, începând cu luna mai 2014, proiectul POSDRU/161/2.1/G/136010 „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”. Obiectivul general al proiectului urmărește asigurarea tranziției a 400 de studenți spre piața muncii. Acest obiectiv se dorește realizat prin două tipuri de activități: consilierea profesională, pe de o parte, și asigurarea de stagii de practică, pe de altă parte.

Activitatea de consiliere profesională şi orientare în carieră, de care beneficiază toţi studenţii înscrişi în proiect, presupune organizarea de întâlniri individuale şi de grup moderate de experţi consilieri. În cadrul acestora sunt folosite instrumente specifice care vizează facilitarea unei mai bune cunoaşteri a propriei persoane, ca element esenţial în procesul de integrare profesională şi construire ulterioară a unei cariere de succes. Interpretările rezultate în urma utilizării acestor instrumente sunt în măsură să îi ajute pe studenţi să se cunoască mai bine, să înţeleagă aspecte legate de felul în care se comportă, iau decizii, stabilesc relaţii cu ceilalţi. Dintre instrumentele specifice utilizate în sesiunile de consiliere profesională derulate în cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/136010 „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!” amintim: adaptări după Inventarul de Personalitate California, Chestionarul de Interese Profesionale Holland şi Chestionarul Ancorele Carierei.

Stagiul de practică, de care beneficiază studenţii din grupul ţintă care au trecut cu succes printr-un proces de selecţie ce presupune testarea unor cunoştinţe tehnice de nivel mediu, este structurat în două părţi: un prim modul de practică de proiectare CAD, cu o durată de patru săptămâni, asigurat de SC Vegra Info SRL, partener în cadrul proiectului; o a doua etapă, cu o durată de opt săptămâni, în care studenţii sunt distribuiţi în cadrul unor companii din mediul industrial cu care Universitatea POLITEHNICA a semnat acorduri de parteneriat. Sub îndrumarea unor tutori, studenţii se vor familiariza cu activităţile specifice respectivelor întreprinderi, iar la sfârşitul celor opt săptămâni de practică vor realiza un proiect cu o tematică specifică domeniului firmei în cadrul căreia au desfăşurat stagiul. O parte din studenţii înscrişi în grupul ţintă au încheiat deja integral acest parcurs în intervalul iunie-septembrie 2014. In urma unui proces de selecţie, în luna mai 2015, o altă serie de studenţi a început stagiul de practică, urmând să parcurgă acelaşi itinerariu de formare în două etape.

Proiectul POSDRU/161/2.1/G/136010 „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi se înscrie pe axa prioritară 2, Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, domeniul major de intervenţie 2.1, Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă.

Persoana de contact:

Cristian-Vasile DOICIN

Manager de proiect

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Tel. +40 74 5998099 Fax +40 21 3107753

E-mail : cristian.doicin@cont-edu.pub.ro

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti derulează începând cu luna mai 2014 proiectul POSDRU/161/2.1/G/136010 „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul se înscrie pe axa prioritară 2, Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, domeniul major de intervenţie 2.1, Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă.

Activităţile prevăzute în cadrul proiectului se întind pe o perioadă de optsprezece luni şi vizează, ca obiectiv general, asigurarea tranziţiei a 400 de studenţi spre piaţa forţei de muncă. Obiectivul se realizează, în principal, prin intermediul a două categorii de activităţi: (1) consiliere profesională (individuală, de grup, on-line), de care beneficiază toţi cei 400 de studenţi înscrişi în proiect și (2) stagii de practică, pentru care vor fi selectaţi 100 de studenţi, repartizaţi ulterior în cadrul unor companii de profil care au semnat acorduri de parteneriat cu universitatea. Un rol important în această etapă îi revine partenerului în proiect, SC VEGRA Info SRL, care asigură un modul de stagiu de proiectare CAD.

Activităţile de consiliere şi orientare profesională derulate în cadrul proiectului prevăd participarea fiecărui student din grupul ţintă la o sesiune de consiliere de grup şi la o şedinţă de consiliere individuală, personalizată. Folosind instrumente specifice, aceste activităţi îşi propun să evidențieze competențele și calitățile studenților și să-i facă pe aceștia conștienți de propriul potențial, în vederea maximizării acestuia în cadrul viitoarelor interviuri de angajare. Se urmăreşte, de asemenea, informarea tinerilor în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce le vor reveni în calitate de angajaţi, precum şi corelarea competenţelor dobândite în cadrul educaţiei formale din facultate cu rigorile pieţei muncii. Activităţile de consiliere vizează orientarea studenţilor spre un loc de muncă compatibil cu structura lor de personalitate şi obiectivele personale, dar în egală măsură adecvat competenţelor deţinute de fiecare. Se urmăreşte creşterea şanselor tinerilor în construirea unei cariere de succes, alternativă capabilă să genereze satisfacţii atât în viaţa personală, cât şi la nivel social.

Persoana de contact:

Cristian-Vasile DOICIN

Manager de proiect

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Tel. +40 74 5998099

Fax +40 21 3107753

E-mail : cristian.doicin@cont-edu.pub.ro

Proiectul „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!” POSDRU/161/2.1/G/136010 are ca obiectiv general asigurarea tranziţiei studenţilor din grupul ţintă spre piaţa muncii, prin implicarea lor în diverse activităţi care să le faciliteze integrarea în societate ca membri activi şi responsabili ai acesteia. Acest obiectiv general se doreşte atins prin două tipuri majore de activităţi: ne referim în primul rând la activitatea de consiliere profesională (de grup, individuală şi online) de care vor beneficia toţi cei 400 de studenţi care urmează să fie înscrişi în proiect până la finele acestuia, iar în al doilea rând la stagiile de pregătire practică pentru care vor fi selectaţi 100 de studenţi.

Se doreşte ca studenţii să fie conştientizaţi în legătură cu drepturile şi obligaţiile pe care le vor avea în perspectivă în calitate de angaţi. Se are în vedere, prin instrumente diverse, ca aceştia să îşi dezvolte oportunităţile de carieră şi să îşi valorifice la maximum competenţele personale în cadrul interviurilor de angajare la care urmează să participe în viitor.

În vederea atingerii acestor obiective, studenţilor din grupul ţintă li s-a pus la dispoziţie o bază de date ce conţine materiale despre pregătirea pentru interviul de angajare, redactarea CV-ului, managementul timpului şi al carierei, procesul de luare a deciziilor, autocunoaştere, orientarea în carieră etc. Materialele sugerate spre consultare îi ajută pe studenţi, pe de o parte, să se cunoască mai bine în scopul valorificării atuurilor personale şi remedierii punctelor slabe pe care le au iar, pe de altă parte, le oferă instrumente utile în orientarea în carieră în scopul unei cât mai bune gestionări a acesteia.

Detaliem în cele ce urmează câteva din materialele recomandate spre consultare studenţilor:

4 Steps to Career Success: The new career transition workbook (Michaela Partridge)

Lucrarea prezintă câteva chestiuni elementare pe care trebuie să le aibă în vedere o persoană aflată în căutarea unui loc de muncă. Pornind de la patru întrebări al căror răspuns reprezintă importante puncte de reper în orientarea profesională, autoarea oferă detalii despre procesul de autocunoaştere, definirea obiectivelor şi a aşteptărilor profesionale, despre etapele care trebuie parcurse în traseul spre o carieră de succes.

Managing Your Career (MDT Training)

Materialul trece în revistă strategii de căutare a unui loc de muncă, îl ajută pe potenţialul candidat în identificarea punctelor forte şi a punctelor slabe pe care le are, subliniază importanţa competenţelor de comunicare şi sugerează tehnici de ameliorare ale acestora. Se fac referiri la motivaţie, inteligenţa emoţională, creşterea încrederii în sine, armonizarea pasiunilor şi a intereselor personale cu profilul profesional. Se propun de asemenea activităţi aplicative în vederea unei explicitări cât mai clare a ideilor expuse.

Creating your CV as a self marketing tool (Paul H. Brisk)

Plecând de la certitudinea că un CV bine construit reprezintă o premisă de bază în demersul de găsire a unui loc de muncă, le-am recomandat studenţilor acest material care prezintă multiple exemple concrete de CV-uri, ilustrând o tipologie diversă. Volumul prezintă structura acestui document în cinci secţiuni (date personale, competenţe, realizări, educaţie şi dezvoltare personală, hobby-uri şi interese).

Interview Secrets Exposed (Gavin F. Redelman)

Pregătirea temeinică pentru interviul de angajare poate spori considerabil şansele în procesul de obţinere a locului de muncă dorit. Parcurgând acest material, studenţii vor putea afla informaţii despre întrebările la care se pot aştepta în cursul interviului de angajare, maniera recomandabilă de a răspunde la acestea, vestimenţia adecvată acestui context, felul în care ar trebui să se raporteze la interviul de angajare prin telefon, întrebări / comportamente de evitat.

Successful Time Management (MDT Training)

Managementul timpului este un domeniu cel mai adesea ignorat în procesul educaţional, în ciuda faptului că informaţiile despre organizare, ierarhizarea şi prioritizarea sarcinilor ne sunt tuturor utile atât în activitatea profesională, cât şi în viaţa de zi cu zi. Materialul propus spre consultare propune o serie de tehnici utile în structurarea activităţilor şi a programului în scopul valorificării la maximum a resursei temporale şi al evitării investirii în activităţi cu randament redus sau ineficiente.

Baza de date cu lucrări propuse spre consultare studenţilor conţine 20 de titluri care pot fi descărcate gratuit de pe Internet. Aşa cum am arătat, acestea abordează o gamă largă aspecte susceptibile de a-i ajuta pe studenţii din grupul ţintă în parcursul ce vizează într-o primă etapă integrarea profesională, iar ulterior reuşita în carieră.

Obiectivul general al proiectului „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!” vizează asigurarea tranziţiei a 400 de studenţi spre piaţa forţei de muncă. Proiectul îşi propune să contribuie la integrarea profesională şi socială a acestor studenţi în societate, în calitate de membri activi şi productivi ai acesteia.

Prin activităţile desfăşurate de-a lungul a 18 luni de implementare, în intervalul mai 2014-noiembrie 2015, proiectul îşi propune să ofere studenţilor din grupul ţintă competenţe profesionale concrete (prin intermediul stagiilor de practică, de care vor beneficia 100 de studenţi din cei 400 înscrişi în total în grupul ţintă), dar şi informaţii despre aşteptările angaţilor şi angajatorilor, despre cadrul legal şi economic în care urmează să îşi desfăşoare activitatea profesională.

De asemenea, prin intermediul activităţilor de consiliere individuală şi de grup, studenţii îşi vor însuşi o serie de competenţe de autoevaluare şi autocunoaştere în măsură să îi ajute să se raporteze realist la rigorile pieţei muncii. Graţie acestora va creşte adaptabilitatea lor la cerinţele implicate de un loc de muncă, precum şi flexibilitatea şi dinamismul de care vor avea nevoie pentru a fi competitivi pe piaţa muncii într-o perioadă de criză, caracterizată prin instabilitate şi volatilitate.

Prin activităţile de consiliere şi orientare vocaţională de care vor beneficia toţi membrii grupului ţintă se urmăreşte de asemenea conştientizarea acestora în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce le vor reveni în calitate de angajaţi. Acestea urmăresc, prin instrumente specifice, maximizarea potenţialului de care dispun studenţii în cadrul viitoarelor interviuri de angajare la care vor participa. In acest sens, toţi cei 400 de studenţi care urmează a fi înscrişi în grupul ţintă până la finalul proiectului vor fi orientaţi în direcţia alegerii unui loc de muncă compatibil cu propriile aspiraţii, structura de personalitate, dar în egală măsură adecvat competenţelor pe care le deţine fiecare.

Activităţile de consiliere şi orientare profesională de care studenţii vor beneficia le cresc astfel şansele de a-şi construi o carieră de succes, în măsură să genereze satisfacţii atât în viaţa lor personală – graţie integrării şi reuşitei profesionale – , cât şi la nivel social, prin calitatea muncii pe care o vor desfăşura ulterior. Activităţile de consiliere contribuie în egală măsură la corelarea competenţelor pe care tinerii le dobândesc în cadrul educaţiei formale din cadrul facultăţii cu cerinţele şi aşteptările angajatorilor cu care vor intra în contact la finele acesteia.

Activităţile de consiliere şi orientare profesională derulate în cadrul proiectului „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!” presupun participarea fiecărui student din grupul ţintă la o sesiune de consiliere în grup şi la o şedinţă de consiliere individuală, personalizată. Dincolo de aceste două forme de consiliere prevăzută pentru toţi cei 400 de studenţi, cei care doresc să beneficieze de aceste servicii dincolo de cele două sesiuni obligatorii pot apela la servicii de consiliere online asigurate pe întreaga durată de derulare a proiectului prin intermediul site-ului.

ACCESEAZA SECȚIUNEA DE CONSILIERE ONLINE >>

Sesiunile de consiliere de grup presupun informare, formare şi feedback. Tema principală vizată în cadrul acestora se referă la strategii de căutare a unui job: redactarea CV-ului şi a scrisorii de intenţie, construirea unui plan de dezvoltare profesională şi definirea obiectivelor de carieră, pregătirea pentru interviul de angajare. Pe durata sesiunilor de consiliere de grup vor fi purtate discuţii informale despre procesul de muncă, lucrul în echipă, relaţiile la locul de muncă.

Sesiunile de consiliere individuală se realizează în două etape. Prima presupune aplicarea de chestionare psihologice de personalitate, motivaţie şi orientare vocaţională şi profesională. Cea de a doua implică o discuţie deschisă între consilier şi student în legătură cu importanţa autocunoaşterii, definirea obiectivelor de carieră, interpretarea rezultatelor testelor şi evaluarea trăsăturilor psihocomportamentale individuale în raport cu cerinţele pieţei muncii.

Consilierea online se realizează pe de o parte prin intermediul unor materiale suport, a unor studii de caz şi a bibliografiei disponibile pe site-ul proiectului. Ea presupune, pe de altă parte, un dialog între studenţii care îşi manifestă dorinţa de a pune întrebări referitoare la orientarea profesională şi expertul consilier, în vederea depăşirii unor potenţiale dificultăţi, neclarităţi sau blocaje semnalate de studenţi.

Debutul anului universitar 2014-2015 a adus cu sine şi noi înscrieri în grupul ţintă al proiectului „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”. Am luat legătura cu unii dintre studenţii recent înscrişi pentru a afla de ce au ales să facă parte din proiect, ce competenţe îşi doresc să dobândească în urma participării la activităţile derulate în cadrul acestuia, ce ştiu despre consilierea profesională şi orientarea în carieră.

Studenţii şi-au motivat înscrierea în proiect făcând cel mai adesea referire la faptul că speră ca implicarea în activităţile prevăzute în perspectivă să le faciliteze tranziţia spre piaţa muncii şi o cât mai bună integrare profesională la sfârşitul studiilor:

„M-am înscris în acest proiect deoarece consider că îmi oferă o şansă în plus în faţa angajatorului în momentul în care voi termina facultatea şi voi vrea să îmi găsesc un loc de muncă. Un alt motiv este faptul că voi dobândi experienţă în câmpul muncii, experienţă pe care nu o pot dobândi pe băncile şcolii.” (Ion-Silviu Miţaru)

„M-am înscris în proiectul Consiliere pentru carieră, practică pentru succes! deoarece doresc să fiu informat cu privire la viitoarea mea carieră şi să văd ce o să fac la locul de muncă în viitor; să dobândesc cunoştinţe noi în stagiul de practică şi să pun în aplicare cunoştinţele mele teoretice dobândite până acum.” (Liviu-George Constantin)

„M-am înscris în acest program pentru că sunt convins că voi putea dobândi nişte cunoştinţe mult mai profunde în cadrul unei activităţi de practică organizată şi supravegheată decât într-o practică făcută pe cont propriu.” (Ioan Cristea)

Studenţii şi-au exprimat de asemenea aşteptările în legătură cu competenţele pe care speră să le dobândească în urma participării la activităţile prevăzute în proiect:

„În urma participării la activităţile derulate în proiect sper să am mai multă încredere în alegerea profesională pe care am făcut-o şi să-mi îmbunătăţesc modul de a lucra în echipă cu posibili colegi de muncă în viitor.” (Corina-Alexandra Misoagă); „Vreau să învăţ lucruri noi, să iau contact cu procesul de producţie, să fac lucruri practice.” (Ion-Silviu Miţaru)

„Pe parcursul acestui proiect sper să obţin cunoştinţe practice, să pun în aplicare ceea ce am învăţat până acum, să văd ce activităţi şi obligaţii are un inginer şi să obţin o îndrumare cu privire la un viitor loc de muncă.” (Liviu-George Constantin)

„Sper să dobândesc competenţele pe care le aşteaptă angajatorii, şi anume: capacitate de analiză, proactivitate, inovare, lucru în echipă şi comunicare eficientă.” (Elena Ghiţă)

Întrebaţi dacă ştiu ce beneficii ar putea dobândi în urma participării la activităţi de consiliere profesională de grup şi individuală, cei mai mulţi dintre studenţi au mărturisit că nu înţeleg prea bine în ce constă efectiv acest tip de activitate şi că sunt dornici să afle cum îi vor ajuta aceste şedinţe în procesul de integrare profesională ulterioară pe care şi-l doresc cât mai reuşit. Unii dintre studenţi au totuşi o percepţie destul de clară în ceea ce priveşte specificul consilierii profesionale şi al orientării în carieră:

„Consilierea profesională reprezintă un ansamblu de servicii oferite persoanelor în căutarea unui loc de muncă.” (Mădălin Ghionea)

„Serviciile de consiliere profesională şi orientare în carieră reprezintă un ajutor din partea instituţiilor şcolare, care ne îndrumă cariera în direcţia pe care vrem sau putem să o luăm şi ne informează despre posibile decizii sau paşi pe care va trebui să îi facem pentru a avea o carieră de succes.” (Corina-Alexandra Misoagă)

Studenţii şi-au manifestat de asemenea dorinţa de a afla cât mai multe detalii despre activităţile în care urmează să fie implicaţi, cărora le-au asociat aşteptări şi speranţe.

În perioada mai 2014 – noiembrie 2015, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti derulează, în parteneriat cu SC VEGRA Info SRL, proiectul POSDRU/161/2.1/G/136010 „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi se înscrie pe axa prioritară 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă”.

Prin activităţile derulate de-a lungul celor optsprezece luni de implementare a proiectului – concentrate pe consilierea profesională a studenților şi pe organizarea de stagii de practică pentru aceștia – se urmăreşte facilitarea tranziţiei studenţilor din anii terminali, studii de licență, spre piaţa muncii.

In intervalul iunie-septembrie 2014, o primă serie de studenţi a beneficiat de stagii de practică în cadrul proiectului. Acestea a fost structurate în două module: un prim modul de stagiu de proiectare CAD, asigurat de partenerul în proiect, SC VEGRA Info SRL, urmat de un al doilea modul de stagiu în întreprinderi industriale, care a constat în activităţi practice desfășurate de studenţii care au avut astfel ocazia de a participa efectiv la procesele de producție reale, în cadrul unor companii de profil care au încheiat cu universitatea acorduri de parteneriat.

La finalul stagiului, fiecare student şi-a prezentat activitatea derulată de-a lungul celor trei luni de practică în faţa unei comisii formate din experţi din cadrul proiectului, alături de care s-a aflat şi managerul de proiect. Studenţii au prezentat acțiunile desfăşurate în cele două etape ale stagiului, activităţile în care au fost implicaţi, provocările şi dificultăţile pe care le-au trăit de-a lungul ultimelor trei luni ca stagiari și au adus argumente în favoarea susținerii celor spuse prin intermediul unor consistente caiete de practică.

Toţi studenţii selectaţi pentru stagiile de practică în cadrul proiectului „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”, POSDRU/161/2.1/G/136010, beneficiază de o subvenţie de 800 de lei pentru fiecare lună de practică. În urma evaluării activităţii de practică au fost aleşi cei mai merituoşi dintre studenţii stagiari cărora li se vor acorda, pe lângă subvenţia lunară, premii în bani cu o valoare cuprinsă între 800 şi 1100 lei.

Obiectivul general al proiectului POSDRU/161/2.1/G/136010, cu titlul Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!, este asigurarea tranziției a 400 de studenți din regiunea București-Ilfov spre piața forței de muncă, facilitând astfel integrarea lor în societatea românească, în calitate de membri productivi ai acesteia.

Astfel, unul dintre obiectivele specifice ale proiectului presupune corelarea abilităţilor şi competenţelor pe care tinerii le dobândesc prin intermediul educaţiei din învăţământul superior cu cerinţele şi asteptările angajatorilor. Asigurarea stagiilor de practică va duce la dezvoltarea aptitudinilor de muncă şi a competentelor profesionale ale studenţilor. În plus, prin deprinderea cunoştinţelor şi abilităţilor de utilizare a instrumentelor software de proiectare cu grad înalt de complexitate oferite de SolidWorks, aceştia vor beneficia de şanse sporite în găsirea unui loc de muncă.

În scopul implementării acestui proiect a fost necesară înființarea unui parteneriat între doi reprezentanți ai domeniilor definitorii acestei evoluții – mediul universitar, reprezentat prin Universitatea POLITEHNICA Bucuresti (UPB) și industrie, reprezentată prin compania SC Vegra Info SRL. Astfel, în cadrul proiectului acționează doi parteneri ce desfasoară activități relevante pentru domeniul proiectului: o universitate care formează viitori ingineri și partenerul acesteia, o companie de succes care preia absolvenți ai universității și îi modelează pentru carieră.

Experienta îndelungată a lucrului cu studenții, în cazul UPB, și recunoașterea la nivel internațional în branșă a partenerului SC Vegra Info SRL, garantează faptul că dispun de resursa umană de calitate și pot asigura expertiză astfel încât tinerii participanți la acest program să se bucure de servicii la standarde superioare – de consiliere și orientare profesională, materiale didactice și stagii de practică la cel mai înalt nivel.

SC Vegra Info SRL este partenerul în cadrul acestui program care asigură expertiză și suport pentru pregătirea practică a studenților UPB, într-un domeniu-cheie ce le va fi util în orice companie se vor angaja: proiectarea mecanică automatizată pentru construirea de modele parametrizate ale componentelor și ansamblurilor.

De ce SolidWorks?

SolidWorks - pentru că îți dorești cel mai bun produs pentru proiectarea 3D!

Având în spate o experiență de peste 20 de ani în aplicații 3D asistate de calculator, producătorul american SolidWorks aduce în Romania, prin intermediul companiei SC Vegra Info SRL, cele mai noi și mai performante soluții de proiectare.

Aplicate cu succes în domenii dintre cele mai variate, cum ar fi: aeronautica, echipamente industriale, construcții navale, bunuri de consum, cercetare științifică, High-Tech sau construcții, soluțiile de proiectare SolidWorks sunt utilizate de o comunitate foarte largă de profesioniști din întreaga lume.

SOLIDWORKS Brand Video 2014. Urmărește clipul video AICI >>

SolidWorks VIDEO 1

Toate aceste aplicații au la bază un program 3D CAD intuitiv, complet și usor de utilizat. Acest program poate genera rapid și cu precizie desene 2D pentru producție și poate selecta înca din faza incipientă cele mai potrivite soluții ale designului, reducând semnificativ numărul de prototipuri. În același timp este eliminată și necesitatea redesenării sau refotografierii produselor, ceea ce face ca acest program să fie foarte eficient chiar și pentru cei care nu sunt ingineri de profesie.

SolidWorks 3D CAD - First Look Video. Urmărește clipul video AICI >>

SolidWorks VIDEO 2

Concret, utilizarea acestui produs se traduce prin beneficii cum ar fi: accelerarea procesului de proiectare cu 50% pana la 75%, reducerea necesității de a realiza prototipuri cu 50% pana la 75%, reducerea rebuturilor și reproiectării cu 30%.

Inovația produselor, reducerea timpului de intrare pe piață, îmbunătățirea calității, reducerea costurilor, încadrarea în standarde locale și globale sunt doar câteva dintre avantajele SolidWorks.

The SolidWorks Product Line - First Look Video. Urmărește clipul video AICI >>

SolidWorks VIDEO 3

SolidWorks - pentru că îți dorești cel mai bun produs pentru proiectarea 3D!

  • Proiectarea 3D intuitivă te ajută să pui accentul pe inovaţie. SolidWorks creează rapid desene 2D, iar actualizarea lor este automată iar acuratețea este de 100%.
  • Cu SolidWorks vei reduce timpul de proiectare menținând precizia de proiectare prin utilizarea de instrumente dedicate diferitelor domenii industriale.
  • SolidWorks te ajută să creezi prototipuri virtuale și să poți simula fenomenele înainte ca produsul să fie implementat. Aceste facilități te ajută să economisești drastic.
  • Atunci când proiectezi cu SolidWorks poți controla impactul asupra mediului - astfel inovezi şi dezvolți durabil.

Stagiul de practică derulat de studenţi în cadrul proiectului „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”, POSDRU/161/2.1/G/136010, s-a încheiat în luna septembrie. La finele acestuia, stagiarii au trebuit să îşi prezinte activitatea derulată de-a lungul celor trei luni de practică în faţa unei comisii formate din experţi din cadrul proiectului (responsabil practică – Nicolae Biţoaică, expert elaborare documentaţie pentru practică – Mădălin Catană) şi managerul de proiect (Cristian-Vasile Doicin).

Evaluarea studenţilor la sfârşitul stagiului de practică

Fiecare student a trebuit să susţină în faţa comisiei o prezentare a activităţii de practică în care a fost implicat. Toate intervenţiile au fost dublate de prezentări PowerPoint structurate pe baza unor indicaţii prealabile furnizate tuturor studenţilor implicaţi în proiect. Prezentările au durat în medie 10 minute, interval în care studenţii au vorbit despre activitatea desfăşurată în cele două etape ale stagiului de practică (stagiul de o lună asigurat de SC Vegra Info SRL – partener în cadrul proiectului –, urmat de alte două luni derulate în cadrul firmelor cu care Universitatea POLITEHNICA a încheiat acorduri de parteneriat), activităţile în care au fost implicaţi, provocările şi dificultăţile pe care le-au trăit de-a lungul ultimelor trei luni ca stagiari.

Evaluarea studenţilor la sfârşitul stagiului de practică

În evaluarea finală, comisia a ţinut cont de mai multe criterii, dintre care amintim: nota acordată de tutorele de practică sub îndrumarea căruia studenţii şi-au desfăşurat activitatea (CAD şi tehnologică); gradul de completare a caietului de practică şi rigoarea cu care studenţii s-au achitat de această obligaţie; maniera în care studenţii şi-au prezentat parcursul în faţa comisiei; prezenţa la practică (CAD şi tehnologică); proiectul pentru piesa primită ca tema de practică; corectitudinea răspunsurilor la întrebările comisiei pe marginea activităţii desfăşurate de-a lungul celor trei luni de stagiu.

Fiecare student din grupul ţintă selectat pentru a desfăşura stagiul de practică de trei luni în cadrul proiectului „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”, POSDRU/161/2.1/G/136010, a avut obligaţia de a completa un Caiet de practică cu format predefinit. Felul în care studenţii s-au achitat de această obligaţie a fost un criteriu în evaluarea lor finală de către o comisie formată din experţi din cadrul proiectului şi managerul de proiect.

Caietul de practică a fost structurat în două module, fiecare dintre acestea corespunzând perioadei de stagiu asigurată într-o primă etapă de SC Vegra Info SRL – partener în cadrul proiectului – respectiv intervalului petrecut în cadrul societăţii la care studentul a fost ulterior repartizat (SC BMC Truck&Bus, SC CEROB SRL, SC Dr. Kocher SRL, Elmet Group Metal & Electric SRL, SC General Turbo SA, SC Hesper SA, SC Valrom Industrie SRL, SC Omega Railway Technologies SRL).

Pentru ambele module (Stagiul de proiectare CAD, respectiv Stagiul de practică tehnologică) studenţii au beneficiat de coordonarea şi îndrumarea unui tutore de practică care le-a supravegheveat îndeaproape evoluţia, iar la sfârşitul perioadei a propus o notă pentru activitatea fiecărui stagiar. În caietul de practică, fiecărui modul îi corespund cinci secţiuni:

  1. Competenţe profesionale şi transversale dobândite;
  2. Noţiunile teoretice fundamentale aplicate;
  3. Prezentarea partenerului de practică;
  4. Planificarea săptămânală a activităţilor de practică;
  5. Descrierea activităţilor de practică desfăşurate zilnic.

Informaţiile din Caietul de practică se referă la tematica abordată în cadrul activităţilor teoretice şi practice derulate în fiecare zi de către student. Acesta oferă o perspectivă clară şi amănunţită asupra parcursului şi a ritmului de lucru. Maniera în care studenţii au completat Caietul de practică reflectă, pe de altă parte, felul în care ei s-au raportat la această experienţă, seriozitatea cu care au abordat-o, capacitatea lor de organizare şi de implicare într-o activitate complexă, cu dificultăţile şi provocările ei. Dacă unii dintre stagiari au ales să puncteze într-o manieră sintetică şi obiectivă activităţile desfăşurate zilnic, am regăsit caiete de practică în care parcursul a fost relatat în detaliu şi a fost dublat de perspectiva personală a studentului asupra acestei experienţe. Am regăsit, în unele dintre caietele de practică, fotografii din timpul stagiului, menţiuni referitoare la relaţiile interumane la locul de muncă, la interacţiunea cu tutorele etc. Completarea zilnică a Caietului de practică a fost cu siguranţă un exerciţiu de disciplină şi organizare pentru studenţii stagiari, precum şi un moment de reflecţie asupra perspectivelor profesionale care îi aşteaptă.

Dacă dosarul de practică a reflectat cel mai adesea o parte din personalitatea celui care l-a întocmit, am putut în câteva rânduri să ghicim dincolo de el o implicare semnificativă din partea tutorilor care au coordonat activitatea studenţilor. S-a întâmplat adesea ca aceştia să se constituie în modele pentru studenţii stagiairi, care i-au apreciat atât la nivelul competenţelor profesionale, cât şi a calităţilor umane de care au dat dovadă în relaţia cu studenţii.

Fiecare student a ataşat Caietului de practică un CD cu o prezentare PowerPoint care a sintetizat activitatea sa de-a lungul celor trei luni de stagiu. Felul în care această prezentare a fost concepută şi susţinută în faţa unei comisii (formată din managerul de proiect şi experţi din cadrul proiectului) a reprezentat un criteriu în acordarea notei pe care fiecare student a primit-o la sfârşitul stagiului de practică în cadrul proiectului „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”, POSDRU/161/2.1/G/136010.

_Proiectul “Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!” are ca obiectiv general asigurarea tranziţiei a 400 de studenţi spre piaţa forţei de muncă. Unul dintre mijloacele care vor ajuta la atingerea acestui obiectiv este consilierea vocaţională. Prin intermediul consilierii şi orientării profesionale, proiectul îşi propune să ofere membrilor grupului ţintă informaţii şi competenţe profesionale, instrumente de autoevaluare continuă pe piaţa muncii în scopul adaptării la rigorile de pe piaţa muncii. În cadrul proiectului vor fi derulate activităţi de consiliere şi orientare profesională individuală şi de grup. Acestea îşi propun să crească şansele studenţilor în procesul de găsire a unui loc de muncă şi de integrare profesională. _

Dezvoltarea carierei este un proces complex care durează toată viaţa. Este vorba de un parcurs în care propria decizie şi atitudinile faţă de muncă sunt influenţate de un complex de factori, dintre care amintim: familia, educaţia primită în cadrul acesteia şi ulterior în cadrul instituţionalizat oferit de şcoală, mediul, religia etc.

Consilierea în carieră îşi are originea ca disciplină teoretică şi practică în orientarea vocaţională. Aceasta a apărut ca răspuns la o serie de schimbări sociale consistente care au avut loc la începutul secolului XX, ajungând ca în perioada actuală să fie considerată un serviciu cu o importanţă incontestabilă şi un impact semnificativ la nivel social.

Consilierea profesională reprezintă un proces prin care consilierul oferă susţinere şi suport în adoptarea unor decizii cu impact asupra vieţii personale şi profesionale a celui care beneficiază de ele. Aceste servicii sunt furnizate într-un cadru clar definit din punct de vedere metodologic şi reflectă o abordare holistică ce are ca scop final o viaţă echilibrată, atât în plan profesional, cât şi personal.

Cariera este rezultanta unei serii de alegeri pe care o persoană le face de-a lungul vieţii sale. Ea reflectă o dinamică în care sunt implicaţi diverşi factori care pun în evidenţă întrepătrunderea dintre munca propriu-zisă şi alte roluri pe care persoana le îndeplineşte în cadrul familiei, comunităţii şi al altor grupuri din care face parte. Cariera trebuie aşadar abordată din perspectivă holistică, evoluţia ei fiind influenţată de factori în egală măsură educaţionali, economici, psihologici, sociali, culturali etc. In acest context de o complexitate incontestabilă, intervenţia în carieră se defineşte ca un proces ce are ca scop dezvoltarea sau perfecţionarea unei anumite sfere cu impact asupra evoluţiei profesionale. Decizia este un factor esenţial în cadrul acestui proces. Orientarea în carieră vizează o mai bună cunoaştere de sine în scopul unei valorificări cât mai eficiente a propriului potenţial profesional şi personal. Ea se poate realiza atât prin intermediul unor activităţi individuale, cât şi al unora de grup. In cadrul acestui proces, informării îi revine un rol esenţial. Activităţile care vizează orientarea profesională şi consilierea în carieră pot aborda ca tematică strategiile de planificare a carierei, procesul de luare a deciziilor, tendinţe specifice pieţei muncii, analiza domeniilor de activitate care prezintă interes etc.

Consilierea profesională poate viza diverse obiective, dintre care amintim: o mai bună cunoaştere de sine, prin reperarea unor aptitudini şi calităţi de care persoana dispune; definirea unui domeniu profesional de interes în funcţie de competenţele şi aspiraţiile persoanei; armonizarea vieţii personale cu cea profesională; controlul stresului la locul de muncă; tehnici de adaptare profesională; procesul de luare a deciziilor.

Cei care beneficiază de servicii în domeniul dezvoltării carierei trebuie să înţeleagă că acesta este un domeniu care cere investiţie de-a lungul întregii vieţi. Dezvoltarea profesională nu se încheie niciodată, ea presupune un proces continuu de organizare, autodescoperire, adaptare, decizie. Pentru a lucra eficient, specialistul din acest domeniu trebuie să identifice împreună cu cel cu care lucrează cât mai multe informaţii referitoare la nevoile sale, aptitudini, stilul său personal, interese şi aşteptări, valorile la care aderă. Plecând de la aceste date, se caută informaţii despre oportunităţile pe care piaţa muncii le oferă în domeniile de interes stabilite, pentru ca ulterior să fie luate decizii concrete. Acestea pot reflecta opţiuni profesionale valabile pe termen lung sau scurt. Intr-o fază finală se definesc concret etapele de parcurs în scopul atingerii obiectivelor definite şi se trece la punerea lor în practică.

De-a lungul lunii august, studenţii din grupul ţintă selectaţi pentru a desfăşura stagii de practică în cadrul proiectului „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!” şi-au continuat activitatea în cadrul firmelor la care au fost repartizaţi. În vederea atingerii obiectivelor definite în cererea de finanţare, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a semnat acorduri de parteneriat cu societăţi din mediul industrial care desfăşoară activităţi în domenii în care studenţii se specializează în cadrul studiilor de licenţă pe care le urmează. Firmele în cadrul cărora studenţii din grupul ţintă au realizat a doua parte a stagiului de practică sunt următoarele: SC General Turbo SA, Elmet Group Metal & Electric SRL, SC BMC Truck&Bus, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare Comoti, SC Dr. Kocher SRL, SC CEROB SRL, SC Valrom Industrie SRL, SC Hesper SA, SC Omega Railway Technologies. Redăm în cele ce urmează câteva detalii referitoare la activitatea efectivă desfăşurată de studenţi în cadrul unora dintre societăţile unde au derulat stagiul de practică.

La SC Dr. Kocher SRL, studenţii au avut oportunitatea de a asista la procesul de realizare a matriţelor TSP (turnare sub presiune), a poansoanelor şi a altor piese de serie. Activităţile s-au desfăşurat în cadrul mai multor departamente (Departamentul de Electroeroziune - cu electrod masiv şi tăiere cu fir, Departamentul de Măsură şi Control, Departamentul de Comandă Numerică Computerizată, Departamentul de Proiectare). În cadrul Departamentului de Electroeroziune, studenţii au studiat prelucrarea poansoanelor complexe; la Departamentul de Control au avut ocazia să măsoare precizia geometrică a pieselor; în atelierul de Prelucrări mecanice, stagiarii au realizat piese la strung, freză şi maşina de găurit; în Departamentul de Proiectare au fost modelate poansoane şi piese ale căror matriţe urmau să fie realizate; în Departamentul CNC studenţii au învăţat să pregătească piesele, să le centreze, să le fixeze cu ajutorul unor bride sau al unei menghine în vederea prelucrării propriu-zise.

Studenţii stagiari repartizaţi la societatea SC Valrom Industrie SRL s-au familiarizat, într-o primă fază, cu secţiile de producţie şi produsele firmei. Fiecare student a realizat un proiect pe una din următoarele teme: Sistemul Aqua Pur 500L; Căminul de colectare a apelor pluviale de tip Geiger; Separatorul de Grăsimi NG03; Căminul cu baza închisă. Studenţii au prelevat cote pentru produsele de care s-au ocupat, iar apoi – cu ajutorul software-ului de proiectare SolidWorks – au realizat piesele şi matriţele aferente acestora. Au avut de asemenea acces în secţia de matriţerie. In ultima parte a stagiului de practică, studenţii au realizat documentaţia aferentă produsului temă de proiect (Fişa tehnologică, Standard de firmă, Instrucţiuni de montare şi utilizare, Fişa de verificare). Pe parcursul mai multor zile, stagiarii au asistat şi au participat la diverse încercări de laborator. Au avut de asemenea oportunitatea de a însoţi agenţii de vânzări la diferite puncte de vânzare în vederea promovării produsului dezvoltat.

În cadrul societăţii SC Omega Railway Technologies, stagiarii au asistat la prelucrările mecanice efectuate pe următoarele utilaje: freze CNC, strung CNC, maşină de alezat CNC (BOHRWERK), freză clasică, strunguri clasice (pentru o gamă diversă de dimensiuni de piese), maşini de găurit fixe şi mobile, maşini de debitare materiale, aparate de sudură etc. Principalele activităţi derulate de studenţi au avut loc în cadrul următoarelor departamente ale companiei: Departamentul de Cercetare & Dezvoltare / Proiectare Mecanică şi Automatizări, Departamentul Tehnic, Departamentul de Achiziţii / Logistică / Ofertare, Departamentul de Producţie, Departamentul Economic, Departamentul de Calitate.

La sfârşitul perioadei de practică toţi studenţii vor fi evaluaţi. Se va ţine cont de recomandarea tutorelui din întreprindere, de maniera în care studentul a completat zilnic caietul de practică, precum şi de prezentarea pe care o va face în faţa unei comisii formate din experţi din cadrul proiectului.

Incepând cu data de 6 mai 2014, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti derulează proiectul POSDRU/161/2.1/G/136010 „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi se înscrie pe axa prioritară 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă”. Activităţile din cadrul proiectului se vor desfăşura pe o durată de 18 luni şi au ca obiectiv principal facilitarea tranziţiei studenţilor de la şcoală la piaţa muncii, prin asigurarea de stagii de practică, de servicii de orientare profesională şi consiliere vocaţională.

Pe data de 16 iunie a început programul de practică la care participă o parte din studenţii înscrişi în grupul ţintă. Activităţile din prima lună de practică au fost asigurate de către societatea SC VEGRA Info SRL, partener al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti în cadrul proiectului. Tematica în jurul căreia a fost organizat stagiul s-a referit la modelarea avansată a pieselor, principii de proiectare a reperelor din table subţiri şi transpunerea acestora într-un model 3D parametrizat, estimarea costurilor etc. Pe durata celor patru săptămâni de derulare a stagiului activităţile au fost structurate în aşa fel încât teoria şi practica să fie armonios îmbinate, iar ritmul să fie adaptat nevoilor şi nivelului de cunoştinţe ale studenţilor.

In vederea continuării activităţii practice pe durata următoarelor două luni, studenţii au fost repartizaţi în cadrul unor societăţi din mediul industrial cu care Universitatea POLITEHNICA a încheiat în prealabil acorduri de parteneriat. Aceste acorduri stabilesc termenii colaborării dintre respectivele societăţi şi Universitate în scopul desfăşurării în comun de activităţi educaţionale, de training profesional şi de cercetare ştiinţifică ai căror beneficiari sunt studenţii. Dintre societăţile cu care au fost semnate acorduri de parteneriat, amintim: SC BMC Truck&Bus, SC CEROB SRL, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare Comoti, SC Dr. Kocher SRL, Elmet Group Metal & Electric SRL, SC General Turbo SA, SC Hesper SA, SC Valrom Industrie SRL. Stagiile de practică se vor încheia în luna septembrie, moment în care cunoştinţele dobândite de studenţi în acest interval vor fi evaluate, iar celor mai merituoşi dintre ei li se vor acorda premii.

Prima lună de practică a fost asigurată pentru toţi studenţii de către societatea SC Vegra Info SRL, iar ulterior aceştia au fost distribuiţi, în vederea continuării stagiului, în cadrul unor firme cu care Universitatea POLITEHNICA a semnat acorduri de parteneriat.

Am intrat în legătura cu studenţii pentru a afla părerile lor cu privire la această a doua parte a stagiului de practică şi am discutat cu ei aspecte legate de programul zilnic de lucru, aşteptările lor de la această experienţă, aspecte pozitive / negative pe care ar dori să le semnaleze în legătură cu prima săptămână de activitate în cadrul firmelor la care au fost repartizaţi. Redăm în cele ce urmează câteva din părerile pe care studenţii le-au exprimat în legătură cu aceste aspecte:

„Programul începe la ora nouă. Mergem în secţia de proiectare unde avem alocate birouri şi proiectăm piese în SolidWorks. [...] Am urmat protecţia muncii, am făcut vizita medicală şi am făcut un tur al fabricii unde am fost informaţi cu privire la utilaje.” Nicu-Laurenţiu Mareş (despre programul de stagiu la SC General Turbo SA)

„Firma este un colos. Foloseşte maşinării de dimensiuni foarte mari şi prelucrează piese de dimensiuni foarte mari. Tehnologia este aplicată pe piese mari, grele. Firma produce piese, dar şi recondiţionează piese.” Mihai-Alexandru Stan (despre programul de stagiu la SC General Turbo SA)

„In cadrul unei zile de practică în fabrică am avut ocazia să văd cum proiectează inginerii diferite matriţe pentru piesele pe care le solicită clienţii. Am avut ocazia să fiu de faţă când a venit un client să vadă matriţa proiectată de inginer şi să ceară anumite modificări; iar inginerul a făcut tot posibilul pentru a respecta dorinţele clientului şi acesta a plecat mulţumit ştiind că matriţa va fi exact cum doreşte.” Ana-Maria Imbrea (despre programul de stagiu la SC Dr. Kocher SRL)

„Am avut ocazia, în această săptămână, să vizităm şi să luăm contact cu toate secţiile firmei. […] Sper să aprofundez puţin lucrul în fiecare secţie şi să dobândesc astfel suficiente cunoştinţe pentru a excela în domeniul în care voi dori să profesez după absolvire.” Flavia-Petruţa Artimon (despre programul de stagiu la SC Dr. Kocher SRL)

„Aspecte pozitive: posibilitatea de a aplica cunoştinţele acumulate în primul stagiu de practică şi posibilitatea de a urmări o piesă din stadiul de proiectare până în stadiul de producţie.” Cristian Sângeorzan (despre programul de stagiu la SC Cerob SRL)

„Dimineaţa la ora 8 suntem prezenţi în fabrică. […] Stabilim target-ul zilei curente, după care facem „planul de bătaie”; mergem în hale, însoţiţi de personalul fabricii, unde prelevăm măsurători sau urmărim procese tehnologice; după aceasta revenim în birou şi proiectăm piesele studiate.” Gabriel Marius Sorescu (despre programul de stagiu la SC BMC Truck&Bus).

După prima lună de practică asigurată în cadrul proiectului “Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”, POSDRU/161/2.1/G/136010, de SC VEGRA Info SRL, în vederea continuării stagiului pe durata următoarelor două luni, studenţii au fost repartizaţi în cadrul unor societăţi cu care Universitatea POLITEHNICA a încheiat în prealabil acorduri de parteneriat. Aceste acorduri stabilesc termenii colaborării dintre respectivele societăţi şi Universitate în scopul desfăşurării în comun de activităţi educaţionale, de training profesional şi cercetare ştiinţifică ai căror beneficiari sunt studenţii înscrişi în grupul ţintă. Prin parteneriatele încheiate se vizează dezvoltarea abilităţilor practice ale studenţilor si corelarea cu cerinţele pieţei muncii, ca parte a tranziţiei tinerilor de la şcoală la o viaţă activă. Studenţii stagiari urmează să se familiarizeze şi să se formeze pe domeniile de activitate propuse de fiecare societate în parte, în funcţie de specificul acesteia.

Acordurilor semnate dintre Universitate şi partenerii din mediul economic definesc obiectivele colaborării, precum şi maniera în care ele vor fi atinse (asigurarea de tutori specializaţi în domeniul de activitate al societăţii, furnizarea de suport logistic, accesul în cadrul secţiilor de producţie, instruirea din partea personalului specializat, realizarea de lucrări de cercetare experimentală).

În scopul realizării obiectivului general şi a obiectivelor specifice definite în cererea de finanţare, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a semnat acorduri de parteneriat cu numeroase societăţi din mediul industrial, dintre care amintim: SC BMC Truck&Bus, SC CEROB SRL, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare Comoti, SC Dr. Kocher SRL, Elmet Group Metal & Electric SRL, SC General Turbo SA, SC Hesper SA, SC Valrom Industrie SRL.

După prima luna de practică în cadrul proiectului „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”, studenţii din grupul ţintă au fost invitaţi să îşi exprime opinia despre cunoştinţele acumulate, utilitatea pe care consideră că o pot avea în perspectivă, relaţia cu tutorii, suportul de curs, eventuale dificultăţi întâmpinate în această perioadă de formare la care au participat alături de SC Vegra Info SRL. Redăm în cele ce urmează câteva dintre opiniile lor:

„În urma cursului am dobândit cunoştinţe extraordinar de consistente. […] Consider că pot face orice în SolidWorks şi că datorită celor doi profesori am atins un nivel foarte ridicat pe care trebuie doar să îl menţin. […] Am învăţat foarte multe, nu doar despre program, ci şi despre felul în care trebuie să gândim.”

Rainer Gagiu

„În decursul celor patru săptămâni s-a lucrat intens, domnii profesori reuşind să ne înveţe, într-un timp relativ scurt, la un nivel înalt, dar cu un ritm adaptat pentru fiecare student, acest program de proiectare; raportul teorie-exerciţii a fost perfect adaptat. […] Cele şase ore pe care le-am acordat zilnic învăţării acestui program au fost perfect structurate pentru a ne stimula ambiţia şi a dori să aprofundăm proiectarea.”

Flavia-Petruţa Artimon

„Aş dori să repet această experienţă pentru că am avut de învăţat o mulţime de lucruri noi, foarte interesante şi utile.”

Mihai-Alexandru Stan

„Suportul de curs oferit de firma Vegra a fost unul elaborat, foarte bine structurat, uşor de învăţat.”

Andrei-Marius Oprea

„Am fost plăcut surprins de cât de bine structurat a fost cursul. […] Programul a fost destul de flexibil, uşor încărcat, dar niciodată lucrurile nu au rămas neterminate.”

Gabriel Marius Sorescu

„Un nivel ridicat de cunoştinţe, într-o perioadă relativ scurtă, asimilate într-un ritm alert. […] O experienţă unică, gratuită şi foarte benefică.”

Radu-Mihail Ciobotă

„Utilitatea acestor cursuri se va vedea când voi fi nevoit să îmi încep licenţa sau când mă voi angaja. […] Relaţia cu tutorii pe durata formării a fost extrem de bună din toate punctele de vedere.”

Florian Nicuşor Alexandrescu

„Am învăţat foarte multe lucruri într-un timp scurt.”

Mihaela Ghiţă

„Aş dori să repet această experienţă, dar învăţând alt program, pentru că mi-a plăcut acest curs şi m-ar interesa şi altele de acelaşi gen.”

Ana-Maria Imbrea

„A fost plăcut şi în acelaşi timp folositor.”

Claudiu-Adrian Bătrânu

Activităţile din această perioadă au fost asigurate de societatea SC VEGRA Info SRL, partener al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti în cadrul proiectului, constând în pregătire teoretică şi practică. Formarea a fost structurată pornindu-se de la o serie de premise referitoare la baza pe care studenţii trebuie să o aibă pentru a urma cu succes programul de practică. S-a plecat de la premisa că studenţii deţin cunoştinţe tehnice generale în domeniul mecanic, precum şi noţiuni de cinematică a ansamblurilor/dispozitivelor mecanice. S-a presupus de asemenea că membrii grupului ţintă deţin cunoştinţe avansate de desen tehnic, abilitatea de a manipula şi a extrage informaţiile necesare din desenele de execuţie, cunoştinţe medii de tehnologii de fabricaţie, abilităţi avansate de operare PC (Windows 7, Microsoft Excel), precum şi noţiuni de modelare parametrizată a pieselor şi ansamblurilor într-un program de proiectare 3D.

Pe durata celor patru săptămâni de derulare a stagiului, activităţile au fost structurate în aşa fel încât teoria şi practica să fie armonios îmbinate, iar ritmul să fie adaptat nevoilor participanţilor, indiferent de nivelul de îndeplinire, la nivel individual, a condiţiilor minimale mai sus amintite. Formarea a fost asigurată de doi tutori din partea SC VEGRA Info SRL, domnul Sorin Savin şi domnul Eugen Timar, apreciaţi de către studenţi pentru competenţele profesionale, dar şi pentru dăruirea şi răbdarea de care au dat dovadă de-a lungul acestei prime luni de formare.

Activităţile din prima săptămână de practică au avut ca subiect Modelarea avansată a pieselor, vizând dezvoltarea abilităţii de transpunere într-un model 3D parametrizat avansat necesar fabricaţiei a tuturor informaţiilor pentru fabricarea unui reper. Cea de a doua săptămână a avut ca obiectiv principal realizarea de Desene şi a vizat, la nivelul competenţelor dobândite, transpunerea într-un desen de execuţie a modelului 3D parametrizat al unui reper / ansamblu de repere, cu obţinerea şi expunerea tuturor informaţiilor necesare pentru lansarea în fabricaţie a reperului / ansamblului respectiv de repere. La mijlocul perioadei de formare, studenţii au fost testaţi în vederea evaluării cunoştinţelor dobândite şi a atingerii obiectivelor propuse pentru această perioadă a stagiului.

În săptămâna a treia, principalul subiect abordat s-a referit la Table subţiri, iar activităţile teoretice şi practice au vizat însuşirea principiilor de proiectare a reperelor din table subţiri şi transpunerea acestora într-un model 3D parametrizat, model ce va fi utilizat ulterior la fabricarea efectivă a respectivului reper. În ultima săptămână de stagiu s-a discutat despre Estimarea costurilor, în sensul corelării costurilor de fabricaţie a reperelor cu etapele din tehnologia de fabricaţie a acestora. Competenţele vizate prin intermediul activităţilor derulate în cadrul acestei ultime săptămâni de stagiu asigurate de SC VEGRA Info SRL s-au situat pe două paliere: primul se referă la determinarea variantei optime a tehnologiei de fabricaţie a reperelor, astfel încât costul de producţie al acestora să fie minim; al doilea se referă la transpunerea într-un program de comandă numerică a tuturor informaţiilor ce privesc strategiile de prelucrare prin strunjire şi sculele ce vor fi utilizate pentru realizarea unui reper, cu ajutorul unui centru de prelucrare cu comandă numerică pentru strunjire. La sfârşitul celui de al doilea modul de stagiu din cadrul primei luni de practică, studenţii au fost din nou evaluaţi.

Finalul stagiului de practică asigurat de partenerul în proiect, societatea SC VEGRA Info SRL, a fost marcat de acordarea de către tutore a unei note finale pentru fiecare student din grupul ţintă. În evaluarea studenţilor, tutorii au ţinut seama de o serie de criterii, dintre care amintim: interesul și motivația pentru îndeplinirea activităților (15% din nota finală), asumarea responsabilității si îndeplinirea activităților (25% din nota finală), abilitatea de a soluționa problemele (20% din nota finală), capacitatea de a se adapta la diverse situații, inițiativa în planificarea și îndeplinirea activităților, eficiența comunicării verbale, abilitatea de a lucra în echipă și de a stabili relații bune cu membrii acesteia (fiecare dintre acestea din urmă cu o pondere de 10% din nota finală).

În prima dintre cele trei luni de practică desfăşurate de studenţi în cadrul proiectului „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”, partenerului SC Vegra Info SRL îi revine un rol esenţial. Compania parteneră asigură în acest interval expertiză și suport pentru pregătirea practică a studenților într-un domeniu de bază: proiectarea mecanică automatizată pentru construirea de modele parametrizate ale componentelor și ansamblurilor. Formarea teoretică şi practică în acest domeniu se consideră a fi extrem de utilă în practica inginerească, ea putând fi utilizată de studenţi în domenii diverse din activitatea lor profesională ulterioară.

Pregătirea şi desfăşurarea stagiului de practică a presupus o activitate de colaborare permanentă între experţii SC Vegra Info SRL, tutorii care asigură formarea propriu-zisă, responsabilul de practică, experţii de selecţie a grupului ţintă şi expertul de monitorizare tehnică a activităţilor. Echipa astfel formată a identificat conţinutul materiei de studiu ce se impune a fi studiată în vederea atingerii obiectivelor vizate prin stagiul de practică şi a elaborat un îndrumar cu activităţile ce urmează a fi desfăşurate. Intitulat „Practica inginerească”, acesta este organizat pe capitole structurate progresiv în ceea ce priveşte nivelul de complexitate a aspectelor abordate. Astfel, îndrumarul este structurat în cinci capitole, după cum urmează: Capitolul 1 – Modelarea avansată a pieselor; Capitolul 2 – Desene; Capitolul 3 – Table subţiri; Capitolul 4 – Estimarea costurilor; Capitolul 5 – CAMWorks: Strunjirea.

La jumătatea perioadei de formare studenţii au fost evaluaţi, urmând ca la finele perioadei de stagiu să se acorde fiecărui student o notă în funcţie de criterii multiple stabilite de către experţi şi tutorii responsabili de formare.

Pe data de 16 iunie a început programul de practică la care participă o parte din studenţii înscrişi în grupul ţintă din cadrul proiectului „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”, POSDRU/161/2.1/G/136010.

Pe durata celor 18 luni de implementare a proiectului se vizează consilierea şi orientarea profesională a 400 de studenţi şi oferirea de stagii de practică pentru 100 dintre aceştia. Selecţia studenţilor care beneficiază de stagii de practică s-a făcut ţinându-se cont de trei criterii: media din anul universitar precedent, nota obţinută la un test de competenţe tehnice susţinut de studenţi după înscrierea în grupul ţintă, recomandarea expertului de consiliere în urma participării tuturor studenţilor la o activitate de consiliere de grup.

Programul de practică în care studenţii sunt implicaţi are o durată de trei luni şi este format din două părţi: o primă etapă de stagiu de practică de proiectare cu durata de o lună, asigurată de compania SC Vegra Info SRL şi o a doua etapă, cu durata de două luni, în care studenţii vor desfăşura activităţi practice, sub supravegherea unor tutori, în cadrul unor companii, parteneri de practică. Toţi studenţii selectaţi pentru stagiile de practică vor beneficia de o subvenţie de 800 de lei/lună. În plus, la sfârşitul perioadei, unii studenţi vor primi premii cu valori cuprinse între 700 şi 2000 de lei.

Miercuri, 4 iunie 2014, la ora 11, în clădirea Bibliotecii din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti (etajul 4, sala 4.1), a avut loc Conferinţa de presă care a marcat deschiderea oficială a activităţilor proiectului „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi se înscrie pe axa prioritară 2 - „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă”.

Proiectul presupune un parteneriat între Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în calitate de Beneficiar, şi SC VEGRA Info SRL, în calitate de Partener. La eveniment au fost invitaţi şi au participat reprezentanţi ai mass-media din presa scrisă şi radio. Într-o atmosferă agreabilă şi destinsă, au avut loc prezentări şi discuţii între reprezentanţii Beneficiarului, ai Partenerului şi studenţii înscrişi în grupul ţintă.

Discuţiile au fost deschise de managerul de proiect, Prof. dr. ing. ec. Cristian-Vasile Doicin, care a făcut o prezentare generală a proiectului, a partenerilor implicaţi în activităţile ce urmează să se deruleze de-a lungul celor 18 luni de implementare, a obiectivelor vizate şi a activităţilor prin intermediul cărora acestea vor fi atinse. S-au făcut de asemenea referiri la bugetul proiectului, la calendarul activităţilor şi la rezultatele aşteptate la sfârşitul perioadei efective de implementare, precum şi pe termen lung.

Au urmat detalii pe tema consilierii în carieră oferite de Gabriela-Beatrice Coteţ, expert de consiliere în cadrul proiectului. Expunerea s-a axat pe prezentarea semnificaţiei şi a rolului pe care îl are consilierea în carieră şi vocaţională. Expertul a accentuat importanţa conştientizării conexiunilor dintre cunoştinţele dobândite în şcoală şi abilităţile pentru viaţa reală. Au fost prezentate obiectivele procesului de consiliere în general, cu referire la promovarea sănătăţii şi a stării de bine, la dezvoltarea personală şi la prevenţia dispoziţiilor afective negative, a dificultăţilor de învăţare, a dezadaptării sociale etc. S-a trecut mai apoi la detalii despre consilierea în carieră şi s-a vorbit despre autocunoaştere, dezvoltare vocaţională şi planificarea carierei. Experta a făcut, de asemenea, o prezentare a Metodologiei activităţii de consiliere pentru carieră.

Din partea Partenerului, SC VEGRA Info SRL, a intervenit domnul Constantin Manea, care a făcut o scurtă prezentare a companiei pe care o reprezintă, precum şi a rolului asumat de aceasta în cadrul proiectului. Prin parteneriatul cu Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, această companie dorește să faciliteze evoluția tinerilor de la statutul de student la cel de angajat, îndrumându-i astfel în procesul de tranziție de la şcoală la viața activă. Instructorii şi tutorii Partenerului vor fi implicaţi în activităţi cu studenţii pe două paliere: este vorba în primul rând de asigurarea unei formări ce vizează dobândirea unor cunoştinţe avansate de utilizare a programului de proiectare 3D SolidWorks, iar în al doilea rând de modelarea reperelor tehnologice.

Atmosfera în care au avut loc prezentările şi dezbaterile a fost una deschisă şi destinsă, studenţii au fost invitaţi să intervină în timpul prezentărilor pentru a-şi exprima punctul de vedere, eventuale nelămuriri, precum şi aşteptările pe care le au ca urmare a implicării în activităţile proiectului. Discuţiile au continuat, în aceeaşi atmosferă relaxată şi entuziastă, în timpul prânzului, care a marcat închiderea activităţilor din cadrul Conferinţei de lansare a proiectului.

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în calitate de beneficiar, şi SC VEGRA Info SRL, în calitate de partener, au demarat pe data de 6 mai 2014 implementarea proiectului POSDRU/161/2.1/G/136010 „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”. Cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiectul se înscrie pe axa prioritară 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă”.

Parteneriatul între mediul universitar şi industrie realizat în cadrul proiectului asigură atingerea obiectivului principal pe care acesta şi-l propune – facilitarea evoluţiei de la statutul de student la cel de angajat. Prin activităţile derulate în intervalul mai 2014 – noiembrie 2015, proiectul vizează asigurarea tranziţiei a 400 de studenţi din regiunea Bucureşti-Ilfov spre piaţa forţei de muncă, contribuind la integrarea lor în societate în calitate de membri activi şi productivi. Dintre aceştia, 100 de studenţi vor beneficia de stagii de practică cu durata de trei luni.

Studenţii din grupul ţintă vor beneficia de consiliere directă şi de pregătire practică, proiectul oferindu-le posibilitatea de a dobândi competenţe profesionale, informaţii concrete despre aşteptările angajatorilor, detalii despre cadrul legal şi economic actual, elemente de autoevaluare continuă pe piaţa muncii. Obiectivele specifice definite în cadrul proiectului se referă la consilierea şi orientarea profesională a 400 de studenţi; corelarea competenţelor studenţilor cu cerinţele angajatorilor; constituirea unui parteneriat consolidat şcoală-angajator; creşterea relevanţei rezultatelor învăţării la locul de muncă; conştientizarea importanţei practicii şi a consilierii vocaţionale de către studenţi, universităţi, agenţi economici şi societate în general.

Plecând de la premisa necesităţii consilierii profesionale şi a stagiilor de practică, confirmată de studii statistice realizate la nivel naţional, proiectul vizează armonizarea între pregătirea teoretică oferită la nivel de universitate şi practica profesională efectivă, precum şi conştientizarea ponderii semnificative ce revine orientării profesionale şi consilierii vocaţionale în alegerea unei profesii, cu beneficii la nivel individual şi social.

Biblioteca