logo ue, guvernul romaniei, FSE POSDRU, Instrumente Structurate, CNDIPT, Universitatea Politehnica

Practica pentru success

Vegra

Practica pentru succes Vegra

Alte proiecte POSDRU derulate de Universitatea POLITEHNICA

21/10/2015

'Proiectează-ţi cariera!' - ID 136624 / 'Primii paşi spre o carieră de succes' - ID 136467 / 'Carieră de succes în ştiinţele inginereşti' - ID 136211 /

Proiectează-ţi cariera! - ID 24

Proiectul „Proiectează-ţi cariera” este derulat de Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti începând cu luna mai 2014, în parteneriat cu Universitatea OVIDIUS din Constanţa şi cu Universitatea DUNĂREA DE JOS din Galaţi.

Universitatea OVIDIUS din Constanţa este o instituţie de învăţământ profund angajată în procesul de integrare a învăţământului superior românesc în spaţiul european, dedicându-se formării şi dezvoltării de absolvenţi competitivi pe piaţa muncii, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Universitatea desfăşoară multiple activităţi de cerectare ştiinţifică, proiecte practice şi activităţi educative în care sunt implicaţi studenţii cu rezultate notabile. Colocviile şi sesiunile de comunicări desfăşurate periodic în cadrul universităţii reunesc cadre didactice, cercetători, reprezentanţi ai comunităţii locale şi de întreprinzători, oameni de afaceri. Tematica abordată acoperă vasta arie a ştiinţelor inginereşti şi se referă la subiecte de actualitate ce prezintă tehnologii şi activităţi desfăşurate de agenţi economici, dar şi proiecte ale studenţilor ce vizează ulterioara lor integrare profesională.

Universitatea OVIDIUS din Constanţa îşi declară o triplă misiune, organizată în jurul a trei axe principale: cercetarea ştiinţifică (activităţi de cercetare ştiinţifică propriu-zisă, dezvoltare tehnologică, proiectare, consultanţă, expertiză, servicii), activitatea didactică (pregătirea de specialişti de înaltă ţinută în cadrul tuturor formelor de învăţământ universitar şi postuniversitar pe care le deţine), aspecte civice şi culturale (organizarea de activităţi culturale, artistice şi sportive în cadrul universităţii).

Universitatea DUNĂREA DE JOS din Galaţi este al doilea partener al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti în cadrul proiectului „Proiectează-ţi cariera”. Reuşind să formeze şi să coaguleze în regiunea de sud-est o importantă comunitate academică a României, Universitatea DUNĂREA DE JOS a devenit un centru al progreselor tehnice, ştiinţifice, culturale şi sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu şi lung. Prin pregătirea ştiinţifică şi experienţa profesională a membrilor comunităţii sale, Universitatea DUNĂREA DE JOS deţine competenţe consistente în scopul pregătirii de specialişti în diverse domenii tehnice.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea trecerii de la statutul de student la cel de angajat. Grupul ţintă este format din 360 de studenţi provenind din cele două universităţi partenere. Obiectivul general al proiectului se doreşte a fi realizat prin două tipuri de activităţi: consiliere profesională, pe de o parte, pregătire practică, pe de altă parte. Patru obiective specifice au fost definite cu plecare de la obiectivul general: (1) consilierea profesională a 360 de studenţi, în scopul maximizării potenţialului personal şi pregătirea pentru alegerea unui loc de muncă în conformitate cu propriile aspiraţii şi cu nivelul de pregătire academică; (2) corelarea abilităţilor şi competenţelor tinerilor absolvenţi cu nevoile şi aşteptările angajatorilor; (3) realizarea unui parteneriat şcoală-angajator, ce are ca scop permanentizarea legăturii dintre universităţi şi angajatori; (4) creşterea relevanţei rezultatelor învăţării la locul de muncă şi conştientizarea importanţei semnificative care revine practicii şi consilierii vocaţionale în procesul de integrare profesională şi de construire a unei cariere de succes.

Studenţii din grupul ţintă sunt recrutaţi în urma unei campanii de informare, selecţia având la bază interesul manifestat de studenţi faţă de activităţile proiectului şi implicit faţă de propria reuşită în domeniul profesional. Pentru încurajarea şi stimularea studenţilor sunt oferite premii, în măsură să recunoasă implicarea, eforturile şi rezultatele merituoase ale acestora în cadrul proiectului. Nevoia grupului ţintă de la care a plecat acest proiect pune în evidenţă o lacună în ceea ce priveşte aptitudinile de muncă şi informaţiile în măsură să le faciliteze studenţilor o poziţionare corectă pe piaţa muncii şi găsirea unui loc de muncă la finalul studiilor universitare. Prin activităţile pe care le propune, acest proiect răspunde acestor nevoi ale tinerilor şi urmăreşte să le faciliteze acestora traseul spre integrarea pe piaţa muncii şi reuşita profesională pe care cu toţii le urmăresc.

Primii paşi spre o carieră de succes - ID 136467

La fel ca proiectul prezentat anterior, Primii paşi spre o carieră de succes este un proiect care se desfăşoară în parteneriat. Partenerul Univesităţii POLITEHNICA din Bucureşti este în acest proiect Universitatea LUCIAN BLAGA din Sibiu, instituţie de învăţământ superior cu o vastă experienţă în managementul de proiect (aproximativ 40 de proiecte în calitate de beneficiar sau partener, astfel: 4 proiecte CNCSIS, 3 proiecte în domeniul dezvoltării resurselor umane şi 24 de proiecte cu fonduri europene).

Pe axa de intervenţie 2.1 în care se încadrează proiectul Primii paşi spre o carieră de succes, Universitatea LUCIAN BLAGA a mai derulat şi alte proiecte, cu următoarele obiective: dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenţilor în vederea facilitării integrării lor pe piaţa muncii, creşterea adaptabilităţii tinerilor pe piaţa muncii, creşterea gradului de inserţie profesională a acestora. Rezultatele bune obţinute de Universitatea LUCIAN BLAGA în cadrul acestor proiecte au fost posibile graţie calificării şi experienţei profesioniştilor acestei instituţii, care au fost şi vor fi fructificate şi în activităţile proiectului. Acestea asigură un cadru propice dezvoltării de calităţi profesionale şi umane necesare în activitatea profesională a unui inginer performant. Activităţile derulate în cadrul acestui proiect sunt similare celor din proiectul Consiliere pentru carieră, practică pentru succes! şi pot fi grupate în două mari categorii: consiliere şi orientare profesională, pe de o parte, stagii de practică, pe de altă parte.

Grupul ţintă, format din studenţi, este în întregime recrutat din cadrul Universităţii LUCIAN BLAGA din Sibiu. O parte dintre experţii care se ocupă de buna desfăşurare a proiectului sunt la rândul lor profesionişti ai partenerului: un expert de comunicare (se ocupă de elaborarea materialelor informative şi publicitare, relaţia cu presa, site-ul proiectului, organizarea de conferinţe de presă), un expert de selecţie a membrilor înscrişi în grupul ţintă (informează studenţii în legătură cu activităţile derulate în proiect, iar ulterior îi selectează pe cei care corespund profilului căutat), un expert InfoStud (se ocupă de organizarea unor întâlniri-dezbateri între studenţi şi persoane cu o carieră de succes ce se pot constitui în modele şi surse de inspiraţie pentru tineri), un responsabil de practică (a cărui atribuţie este organizarea şi monitorizarea stagiului de practică desfăşurat de studenţi în cadrul unor societăţi industriale) etc.

Activităţile proiectului au început în luna mai 2014 şi se derulează pe o perioadă de 18 luni. In ceea ce priveşte asigurarea stagiilor de practică, Solicitantul şi Partenerul şi-au propus semnarea a cel puţin 10 acorduri de parteneriat cu unităţi din industrie în care studenţii să poată desfăşura stagii de practică. Din totalul de 360 de studenţi înscrişi în grupul ţinţă este prevăzut ca 75 de tineri să beneficieze de stagii de practică în cadrul unor companii de profil. Toţi aceştia sunt implicaţi în procese de producţie, sub îndrumarea unor tutori care îi monitorizează şi care evaluează, la sfârşitul perioadei de practică, activitatea acestora. Studenţii trebuie să prezinte activitatea din cadrul stagiilor în caietele de practică, iar tutorii întocmesc, la rândul lor, la finele perioadei de practică, o fişă de evaluare pornind de la nişte criterii predefinite. Toţi studenţii selectaţi pentru stagiile de practică beneficiază de subvenţii, iar cei mai merituoşi dintre aceştia vor fi recompensaţi cu premii în bani pentru rezultate deosebite.

Analiza rezultatelor obţinute de studenţi în cadrul proiectului va sta la baza întocmirii unui raport referitor la nevoile de pregătire practică ale acestora. Acesta va servi adaptării ulterioare a activităţilor desfăşurate la nivel de universitate la nevoile şi rigorile actuale ale pieţei muncii.

O parte din rezultatele obţinute în cadrul acestui proiect sunt transferabile, în sensul că următoarele două generaţii de studenţi ai Universităţii LUCIAN BLAGA din Sibiu şi ai Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti vor putea beneficia de materialele elaborate pentru activităţile de consiliere şi orientare profesională, ele putând fi descărcate de pe site-ul proiectului. De altfel, acestea vor putea fi accesibile oricăror persoane interesate de integrarea profesională şi creşterea şanselor în construirea unei cariere de succes. Experienţa dobândită de personalul angajat în proiect va fi valorificată în formarea a cel puţin 80 de studenţi provenind din cele două universităţi partenere. De asemenea, echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului vor putea fi folosite şi în perspectivă pentru o cât mai bună pregătire academică a studenţilor, aceasta crescându-le şansele de integrare cu succes pe piaţa muncii.

Carieră de succes în ştiinţele inginereşti - ID 136211

Similar ca structură cu proiectul "Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!", proiectul "Carieră de succes în ştiinţele inginereşti" îşi propune asigurarea tranziţiei a 400 de studenţi spre piaţa muncii. Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu societatea SC Vegra Info SRL, care asigură expertiză şi suport pentru pregătirea practică a studenţilor din grupul ţintă într-un domeniu a cărui stăpânire este indispensabilă oricărui viitor inginer: proiectarea mecanică automatizată pentru construirea de modele parametrizate ale componentelor şi ansamblurilor. Firma SC Vegra Info SRL dispune de o echipă dinamică şi experimentată de ingineri şi proiectanţi, o parte dintre aceştia fiind tutorii studenţilor selectaţi pentru stagiul de practică, în prima perioadă a acestuia.

În cadrul proiectului sunt prevăzute activităţi de consiliere profesională şi stagii de practică. Sesiunile de consiliere profesională şi orientare în carieră presupun două tipuri de activităţi: consiliere de grup şi consiliere individuală. În cadrul sesiunilor de consiliere de grup se abordează următoarele teme de discuţii: redactarea CV–ului şi a scrisorii de intenţie, construirea unui plan de dezvoltare profesională şi stabilirea obiectivelor de carieră, pregătirea pentru interviul de angajare. Sunt prevăzute de asemenea dialoguri interactive cu studenţii despre procesul de muncă, lucrul în echipă, relaţiile profesionale. Activitatea de consiliere individuală presupune două componente: 1. aplicarea de chestionare / teste psihologice de personalitate, motivaţie şi orientare vocaţională şi profesională ; 2. discuţii libere, centrate pe student, care pun în evidenţă importanţa autocunoaşterii, definirea scopurilor în carieră, evaluarea trăsăturilor psihocomportamentale raportat la procesul de angajare, analiza rezultatelor testelor. Se are în vedere crearea unui profil de personalitate pentru fiecare student care să pună în evidenţă compatibilitatea cu o profesie / un domeniu de activitate.

Atât stagiile de practică cât şi sesiunile de consiliere de grup / individuală îşi propun să ofere studenţilor competenţe profesionale şi informaţii concrete despre relaţia angajat-angajator, despre cadrul legal şi economic actual, precum şi elemente de autoevaluare continuă pe piaţa muncii. Prin toate acestea se urmăreşte creşterea adaptabilităţii în scopul găsirii unui loc de muncă, crearea unei atitudini flexibile şi dinamice pe o piaţă a muncii caracterizată de volatilitate şi permanentă schimbare.

În cadrul proiectului au fost definite patru obiective operaţionale axate pe : 1. consilierea şi orientarea profesională a 400 de studenţi; 2. Armonizarea competenţelor dobândite în cadrul educaţiei formale cu nevoile şi rigorile pieţei muncii ; 3. Constituirea unui parteneriat consolidat între universitate şi potenţialii angajatori; 4. Creşterea relevanţei rezultatelor învăţării la locul de muncă şi a gradului de conştientizare a importanţei consilierii vocaţionale şi a stagiilor de practică (la nivelul studenţilor, universităţilor, agenţilor economici).

Biblioteca