logo ue, guvernul romaniei, FSE POSDRU, Instrumente Structurate, CNDIPT, Universitatea Politehnica

Practica pentru success

Vegra

Practica pentru succes Vegra

Angajatorii despre integrarea profesională a tinerilor

21/10/2015

Acest material reprezintă o adaptare a studiului 'Tranziţia tinerilor de la şcoală la viaţa activă. Studiu la nivelul angajatorilor', realizat în cadrul proiectului POSDRU 136010.

În cadrul proiectului « Consiliere pentru carieră, practică pentru succes! » a fost realizat un studiu în scopul cartografierii ideilor angajatorilor din companii care se bazează pe personal cu background în științele inginerești cu privire la competențele pe care tinerii absolvenți ar trebui să le aibă pentru a obţine un loc de muncă. Studiul și-a propus reducerea decalajului între pregătirea academică oferită în cadrul sistemului de învățământ tehnic și cerințele pieței muncii (prin facilitarea accesului studenților în companii prin oferirea de stagii de practică de specialitate).

Instrumentul utilizat în vederea colectării datelor referitoare la percepția angajatorilor privind procesul integrare profesională al tinerilor fără experiență a fost chestionarul standardizat. Întrebările din chestionar au fost formulate în scopul obţinerii a două categorii de informaţii: prima categorie se referă la aşteptările angajatorilor privind abilităţile şi competenţele tinerilor absolvenți; cea de a doua vizează obţinerea de sugestii și recomandări privind o serie bune practici (utile absolvenților care vizează integrarea pe piața muncii). Respondenții au fost persoane direct responsabile cu recrutarea personalului sau reprezentanţi ai firmelor implicaţi într-o manieră sau alta în procesul de angajare (Director resurse umane, Specialist resurse umane, Administrator, Consilier servicii clienti, Director marketing, Manager information technology, Research-development manager, Specialist recrutare).

Procesul de selecţie a candidaţilor la care au făcut referire respondenţii a pus în evidenţă mai multe aspecte luate în considerare, în proporţii diverse, de către angajatori: evaluarea CV-ului şi a scrisorii de intenţie, evaluarea abilităţilor tehnice şi de limba engleză, probe teoretice şi practice, atitudinea, capacitatea de înţelegere şi analiză a problemelor. Cei mai mulți dintre angajatori sunt de părere că analiza și evaluarea CV-ului este o etapă importantă din procesul de selecție și angajare a candidaților. În proporție de aproximativ două treimi, aceştia au fost de părere că pentru selecţia finală a tinerilor absolvenţi sunt importante rezultatele la o serie de testări teoretice şi probe practice.

Pentru 45% dintre respondenți, experiența internațională dobândită de studenţi prin obținerea unor burse, locuri de muncă pe perioada verii și alte astfel de activități sunt considerate importante, acestea traducând dorință de implicare, entuziasm, dublate adesea de un certificat care atestă cunoașterea unei limbi străine.

Din studiu a reieşit că în procesul de recrutare profesională rezultatele școlare sunt cel mai adesea mult mai puțin importante decât suntem obişnuiţi să credem. 7 din 10 angajatori au declarat că nu sunt interesați de rezultatele școlare ale unui tânăr fără experiență. Acest lucru este important în contextul în care ne aşteptăm să existe o legătură între succesul școlar măsurat prin rezultatele obținute și statutul ocupațional obținut. Din acest punct de vedere, concluziile studiului arată că angajatorii fie nu au încredere în evaluarea realizată în universităţi, fie o consideră pur şi simplu irelevantă (de altfel, în multe companii se dau din nou teste pentru angajare). Faptul că numai o treime dintre angajatori este interesată de rezultatele tinerilor poate fi și un indicator al faptului că studenții încep la rândul lor să își dezvolte competențele altfel decât prin clasica participare la cursuri și obținerea de rezultate bune (prin activități extracurriculare, participarea în proiecte de cercetare, implicarea în stagii de practică, voluntariat). Participarea la diverse proiecte, realizarea şi implementarea unor proiecte în timpul studiilor sunt alte aspecte importante din punctul de vedere al angajatorilor, 70% dintre aceştia considerându-le semnificative în procesul de angajare a unui tânăr fără experiență.

Cu referire la cele mai frecvente greșeli pe care le fac candidații în demersurile de găsire a unui loc de muncă, trei sferturi dintre respondenţi au invocat neîndeplinirea cerințelor minime pentru job. Mai mult de o treime dintre respondenți au declarat că o altă cauză de respingere a candidaților care doresc să obţină un post este excesul de informații furnizate, adesea irelevante. Acesta poate fi interpretat ca lipsă de credibilitate, pe de o parte, dar mai ales ca lipsă de interes pentru locul de muncă respectiv (în sensul neadaptării CV-ului la condițiile cerute de angajator).

Dintre cele mai importante abilități, valori și atitudini pe care un tânăr ce își propune să se angajeze ar trebui să le aibă, spiritul de echipă este foarte important pentru 8 din 10 angajatori. Abilitatea de a lucra în echipă, precum și orientarea către acest tip de muncă sunt considerate importante în condițiile în care în general, în societate, este promovat individualismul, iar în școlile din România se pune accentul mai degrabă pe competiție decât pe cooperare. La fel ca spiritul de echipă, adaptabilitatea este considerată extrem de importantă. Piaţa muncii necesită o capacitate mare de adaptare la schimbările ce survin și la inovațiile care apar. Este aşadar important ca absolvenții să gândească în paradigma „life long learning”, să fie pregătiți să învețe şi după ce termină facultatea sau după ce a trecut un interval mai lung de la momentul angajării.

Loialitatea față de companie este una dintre valorile considerate importante de către angajatori. Două treimi dintre aceștia afirmă că aceasta reprezintă un important criteriu de selecţie a angajaţilor, o treime asociindu-i o importanță medie. Aceste procente pot fi interpretate și ca un mesaj transmis de către angajatori către tinerii absolvenți, un simplu interviu de angajare fiind insuficient pentru a decide dacă un candidat va fi sau nu loial companiei. Competenţele de comunicare în limba maternă sunt importante pentru 80,6% dintre angajatori. Se întâmplă ca acestea să fie testate în unele companii, ceea ce denotă pe de o parte o doză de neîncredere din partea angajatorilor iar, pe de altă parte, importanţa pe care angajatorii o acordă acestor competenţe. Mai degrabă surprinzător, numai 7 din 10 angajatori din domeniul științelor inginerești consideră că deținerea de competențe digitale reprezintă un criteriu de selecție foarte important pentru obţinerea unui post în companiile pe care le reprezintă. Cum majoritatea locurilor de muncă în domeniul științelor inginerești presupun implicit cunoștințe de utilizare a calculatorului, cei care le-au acordat o importanță medie s-au referit probabil la cunoștințe foarte avansate de software sau programare.

Creativitatea şi inovaţia au fost considerate importante de 71% dintre respondenţi. Competenţele în rezolvarea conflictelor nu sunt puternic valorizate de către angajatori, 67,7% dintre aceştia acordându-le o importanţa medie. Spiritul de echipă este considerat foarte important de 74,2% dintre angajatori, acest lucru sugerând rolul semnificativ care revine implicării studenţilor în proiecte de grup încă din timpul facultăţii. Respectarea termenelor limită este considerată foarte importantă de către 93,5% dintre angajatori. Cât despre spiritul de iniţiativă, acesta este valorizat de aproape 60% dintre aceştia. Dorinţa de promovare a fost considerată foarte importantă de 35,5% dintre respondenţi, 54,8% acordându-i o importanţă medie. Conduita creativă, deşi este un factor dificil de operaţionalizat, este considerat un factor foarte important de 67,70% dintre companii.

Referitor la competenţele specifice pe care angajatorii le aşteaptă de la un tânăr absolvent, aceştia s-au referit la următoarele domenii: mecanică, electronică și telecomunicații, mecatronică, informatică, informatica industrială (CAD-COM, CNC), sisteme de control al calității, limbi străine, cunoștințe legate de standardele europene (materiale, proceduri) + asigurarea calității ISO 9001, desen tehnic și proiectare asistată, organizarea producției. Angajatorii au oferit în final recomandări foarte specifice de îmbunătățire a curriculumului oficial astfel încât să se realizeze un echilibru între pregătirea teoretică și cea practică oferită studenţilor. Prin analize de tipul acestui studiu realizat în proiectul „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”, universităților li se facilitează accesul la perspectiva angajatorilor astfel încât să se poată adapta cerințelor acestora. De asemenea, studenții pot să înțeleagă mai bine ce își doresc angajatorii, având astfel posibilitatea să se pregătească din timp pentru a îndeplini cerințele solicitate la angajare.

Biblioteca